Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Институт по микробиология на БАН, отбеляза празника на Българската писменост и култура 24 май

Институт по микробиология на БАН, отбеляза празника на Българската писменост и култура 24 май

По случай празника на Българската писменост и култура 24 май на 18.05. 2021 г. в ИМикБ се проведе тържествено заседание, на което беше връчена наградата на Фондация „Академик Стефан Ангелов“, за най-добра работа на млад микробиолог, след което избраните през 2020 г. професори и доценти представиха публични академични лекции.

Победители в конкурса са: ас. д-р Аделина Стоянова, за статията „Effect of Consecutive Alternating Administration of a Triple Combination of Anti-Enteroviral Compounds in Mice Infected with Coxsackievirus B3” и гл. ас. д-р Людмила Димитрова, за публикацията „In Vivo Assessment of Acute and Subacute Toxicity of Ethyl Acetate Extract from Aerial Parts of Geum urbanum L.”, млади учени от Института по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН:

За първи път журито присъди награди и на ученици - Виктор Сотиров и Красимир Сотиров, за научния им доклад „Характеристика на ябълкови сокове, получени по метода на студеното пресоване“, изнесен в рамките на „Европейска нощ на учените“.

Публични академични лекции изнесоха:

  • проф. Пенка Петрова, дн – Омикс-подходи в изучаването на бактериалната устойчивост към алкохолен стрес;
  • проф. Светла Данова, дн – Молекулярна характеристика и пробиотичeн потенциал на български млечно кисели бактери;
  • проф. д-р Милен Георгиев – Фармацевтично значими молекули от растения и техни ин витро системи: метаболомни и биотехнологични аспекти;
  • проф. д-р Андрей Чорбанов – Експериментални миши модели за изследване ефективността на ваксини и химерни молекули за терапия на автоимунни болести и алергия;
  • доц. д-р Мая Захариева – Алкилфосфохолинът еруфозин - нов модулатор на сигналната трансдукция в малигнено трансформирани клетки;
  • доц. д-р Виолета Русева – Съвременни подходи в микробиологичните изследвания на микобактерии при хора и животни.
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur