Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ на 05.07.2021 г.

На 05.07.2021 г. (понеделник) от 14.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Николета Иванова Ботева на тема: „Разнообразие и биотехнологичен потенциал на термофилни микроорганизми от български горещи извори ”.

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института.

Автореферат на Николета Ботева

Научно жури:

Вътрешни членове:

Проф. Светла Трифонова Данова, дн       

Проф. Маргарита Стоянова Камбурова, дн

Външни членове:

Проф. Искра Витанова Иванова, дн - БФ, СУ „Кл. Охридски“

Проф. Калоян Кирилов Петров, дн - ИИХ, БАН

Проф. д-р Велизар Костадинов Гочев – ПУ „Паисий Хилендарски“

РЕЦЕНЗИИ:

Проф. Светла Трифонова Данова, дн – български, English; - Председател

Проф. Искра Витанова Иванова, дн – български, English;  

СТАНОВИЩА:

 Проф. Маргарита Стоянова Камбурова, дн – български, English;  

 Проф. Калоян Кирилов Петров, дн – български, English;  

 Проф. д-р Велизар Костадинов Гочев – български, English;  

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur