Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ЛАБОРАТОРИЯ БАКТЕРИАЛНА ВИРУЛЕНТНОСТ, РЕЗИСТЕНТНОСТ И НОВИ АНТИМИКРОБНИ АГЕНТИ

Ръководител:Проф. Христо М. Найденски,двмн,член-кореспондент наБАН

Тел.: +359 2 979 31 61

E-mail: hnajdenski@abv.bg, hnajdenski@gmail.com

Author ID Scopus (ScienceDirect): 7003868608, Najdenski, Hristo M., 6506217198, Naydenski, Hristo, 6508106767, Naydenski, Christo https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003868608 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506217198 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508106767 https://scholar.google.com/citations?user=RqyHB_kAAAAJ&hl=bg&oi=ao  

СЪСТАВ:

Гл. ас. д-р Людмила Димитрова

Тел.: +359 2 979 31 61

E-mail: lus22@abv.bg

Author ID Scopus (ScienceDirect): 57197848917, Dimitrova, Lyudmila https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57197848917 https://www.researchgate.net/profile/Lyudmila_Dimitrova2 https://scholar.google.com/citations?user=PEPy118AAAAJ&hl=bg  

Ас. д-р Мила Калева, двм

Тел.: +359 2 979 31 61

E-mail: milakalevavet@abv.bg

https://www.researchgate.net/profile/Mila_Kaleva2 https://scholar.google.com/citations?user=eAfBtKEAAAAJ&hl=bg&oi=ao  

Доц. д-р Веселин Късовски

Тел.: +359 2 979 31 74

E-mail: vkussovski@gmail.com

Author ID Scopus (ScienceDirect): 6603579029, Kussovski, Vesselin https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603579029 https://scholar.google.com/citations?user=KX9EwgwAAAAJ&hl=bg&oi=ao  

Биолог, микробиолог д-р Магдалена Боновска, двм

Тел.: +359 2 979 31 61

E-mail: m_bonovska@abv.bg

Author ID Scopus (ScienceDirect): 6602621282, Bonovska, Magdalena https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602621282 https://scholar.google.bg/scholar?q=magdalena+bonovska&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5  

Биолог, микробиолог Ива Цветкова

Тел.: +359 2 979 31 48

E-mail: i.likovska@abv.bg

Author ID Scopus (ScienceDirect): 7005860630, Tsvetkova, Iva V. 6506432495, Tzvetkova, Iva https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005860630 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506432495 https://www.researchgate.net/profile/Iva_Tsvetkova  

Биолог, микробиолог, задочен докторант Мая Ангеловска

Тел.: +359 2 979 31 61

E-mail: mgatzovska@gmail.com  

Биолог, микробиолог Людмила Йовчевска (неплатен отпуск)

Тел.: +359 2 979 31 61  

Ветеринарен лекар, лаб. Чавдар Танков

Тел.: +359 2 979 31 61

 

ОСНОВНИ ТЕМИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ:  
 • Епидемиология, епизоотология и превенция на йерсиниози, салмонелози, колибактериози и микобактериални инфекции при домашни и диви животни.
 • Детекция, количествено определяне и типиране на хранителни зоонозни патогени с медицинско значение в продукти от животински произход чрез използване на молекулярно-биологични методи, базирани на полимеразна верижна реакция.
 • Антибиотична чувствителност при различни причинители на хранителни зоонози и патогенни гъби от род Candida. Фенотипен и генотипен профил на резистентност.
 • Скрининг на натурални продукти от растителен и микробен произход, както и на новосинтезирани съединения, за антибактериална и антимикотична активност.
 • Изследване влиянието на биологично активни вещества върху кворум-сенсинг системите, отговорни за бактериалната вирулентност на протеиново и генетично ниво (биофилм образуванеи генна експресия).
 • Изолиране на микроорганизми от различни природни хабитати, разграждащи хартиени, растителни и текстилни отпадъци, с цел опазване на околната среда и внедряването им в промишлеността.
 • Молекулярно-генетичен и популационно-структурен анализ на щамове Mycobacterium bovis от едър рогат добитък в България.

 

ПОДБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

 • G. Yakub, A. Toncheva, V. Kussovski, R. Toshkova, A. Georgieva, E. Nikolova, N. Manolova, I. Rashkov “Curcumin-PVP loaded electrospun membranes with conferred antibacterial and antitumoral activities”, Fibers and Polymers, 21(1), 55-65, 2020. IF: 1.439; Q2
 • K. Georgieva, M. Popova, L. Dimitrova, B. Trusheva, D. T. L. Phuong, N. T. P. Lien, H. Najdenski, V. Bankova “Phytochemical analysis of Vietnamese propolis produced by the stingless bee Lisotrigona cacciae”, PloS one, 14(4), e0216074, 2019. IF: 2.776; Q1.
 • V. Mantareva, C. Gol, V. Kussovski, M. Durmuş, I. Angelov “Impact of water-soluble zwitterionic Zn (II) phthalocyanines against pathogenic bacteria”, Zeitschrift für Naturforschung C, 74(7-8), 183-191, 2019. IF: 1.00; Q3
 • R. Gevrenova, M. M. Zaharieva, A. D. Kroumov, L. Voutquenne-Nazabadioko, D. Zheleva-Dimitrova, V. Balabanova, H. M. Hajdenski, S. Konstantinov “Gypsophila saponins enhance the cytotoxicity of etoposide in HD-MY-Z lymphoma cells”, Food and Chemical Toxicology, 133, 110777, 2019. IF: 3.775; Q1
 • F. B. Scheufele, C. L. Hinterholz, M. M. Zaharieva, H. M. Najdenski, A. N. Módenes, D. E. G. Trigueros, C. E. Borba, F. R. Espinoza-Quiñones, A. D. Kroumov “Complex mathematical analysis of photobioreactor system”, Engineering in Life Sciences, 19(12), 844-859, 2019. IF: 1.936; Q2
 • M. P. Popova, B. S. Trusheva, P. T. Nedialkov, I. Tsvetkova, D. P. Pardo-Mora, H. Najdenski, O. A. Torres-Garcia, J. M. Sforcin, V. S. Bankova, V. S. “New Δ-tocotrienol derivatives from Colombian propolis”, Natural Product Research, 1-8, 2019. IF: 2.060; Q2
 • B. Trusheva, H. Petkov, M. Popova, L. Dimitrova, M. Zaharieva, I. Tsvetkova, H. Najdenski, V. Bankova ““Green” approach to propolis extraction: natural deep eutectic solvents”, Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 72(7), 897-905, 2019. IF: 0.321; Q2
 • H. Najdenski, V. Ilyin, P. Angelov, V. Hubenov, D. Korshunov, Kussovski, L. Dimitrova, I. Simeonov “Laboratory biodegradation of potential cellulose wastes generated during long-term manned space missions”, Ecological Engineering and Environment Protection, 1, 71-78, 2019. ISSN 1311-8668
 • L. Dimitrova, M. M. Zaharieva, M. Popova, N. Kostadinova, I. Tsvetkova, V. Bankova, H. Najdenski “Antimicrobial and antioxidant potential of different solvent extracts of the medicinal plant Geum urbanum L.”, Chemistry Central Journal, 11(1), 113, 2017. IF: 2.442; Q2
 • B. Stoykova, M. Chochkova, G. Ivanova, N. Markova, V. Enchev, I. Tsvetkova, H. Najdenski, M. Stícha, T. Milkova “Ultrasound-assisted green bromination of N-cinnamoyl amino acid amides – structural characterization and antimicrobial evaluation”, Journal of Molecular Structure, 1135, 144-152, 2017. IF: 1.25; Q2

 

ПОСТИЖЕНИЯ:
 • Проби от общо 679 горски диви птици, мигриращи по Източно-Европейския миграционен път, бяха събрани и изследвани за наличието на хранителни патогени от родовете Campylobacter, Yersinia, Salmonella и Listeria и видовете Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Francisella tularensis, както и за патогени, пренасяни по кръвен път от видовете Coxiella burnetii, Borrelia burgdorferi и Brucella. Това изследване, целящо да установи разпространението на посочените патогени е най-мащабното, провеждано в България към днешна дата. Нашите данни показват, че дивите птици могат да пренасят патогени като Campylobacter, Yersinia, E. coli, Listeria и Brucella. От друга страна, птиците, мигриращи по Източно-Европейския миграционен път не участват в разпространението по кръвен път на патогените C. burnetii и B. burgdorferi, но представляват риск за разпространението на бруцелоза.
 • За първи път беше изследвана ролята на мигриращи пеликани от вида Голям бял пеликан (Pelecanus onocrotalus) и Голяма белочела гъска (Anser albifrons) за дисеминиране на хранителни и водни зоонозни патогени, както и на кърлежи, носители на такива по Българското Черноморско Крайбрежие и Източно-Европейския миграционен път. Големият бял пеликан, мигриращ през територията на България е носител на патогенни видове от род Campylobacter и на патогенни щамове coli, което създава условия за предизвикване на хранителни инфекции, причинени от тези патогени. За разлика от него, популациите от Белочели гъски, зимуващи в района на гр. Шабла не са важни преносителни на хранителни и водни зоонозни патогени.
 • Създадени са нови специфични протоколи за бързо откриване и идентифициране на Mycobacterium avium и Mycobacterium paratuberculosis в тъканни проби от засегнати вътрешни органи на домашни и диви животни и изкуствено контаминирани с микобактерии млечни и фекални проби.
 • PCR в реално време беше разработен за детекция и количествено определяне на патогенни щамове от видовете Yersinia enterocolitica и Y. pseudotuberculosis в сурово мляко чрез използване на различни гени, кодиращи фактори на вирулентност като мишена за дизайн на праймери.
 • Разработен е LAMP протокол за бърза, специфична и чувствителна детекция на Yersinia enterocolitica в тонзили и фецес от прасета за клане. Бяха изследвани над 700 проби от различни свинеферми с цел наблюдение на разпространението на патогена. Позитивните изолати са серотипирани, охарактеризирани биохимично и секвенирани.
 • За първи път е определена антимикробната активност и механизма на действие на серия екстракти и фракции от медицинското растение Geum urbanum L. в колаборация с Лаборатория “Цитотоксичност и сигнална трансдукция” (ИМикБ). От корените на растението бяха изолирани и химично охарактеризирани нови съединения за вида и рода Geum в колаборация с Лаборатория „Химия на природните вещества“ (Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН). Бяха изследвани in vitro цитотоксичността на растението върху нормални трансформирани и малигнени клетъчни линии, както и неговия антивирусен и радикал-улавящ потенциал (колаборация с Лаборатория “Цитотоксичност и сигнална трансдукция” (ИМикБ); Лаборатория по експериментална химиотерапия, Фармацевтичен факултет, Медицински университет - София; Лаборатория „Експериментална химиотерапия на ентеровирусните инфекции“, ИМикБ; Лаборатория "Клетъчна микробиология" (ИМикБ) и Департамент по патология – Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН). Проведени са ин виво опити върху острата и подостра токсичност в мишки на етил ацетатен екстракт от надземни части на растението (колаборация с Медицински факултет, СУ„Св. Климент Охридски“), както и тест за кожно раздразнение върху зайци. Планира се провеждането на допълнителни изследвания и разработването на екстракта под формата на хранителна добавка.
 • Изолирани и охарактеризирани са бактериални съобщества от различни природни хабитати, способни да разграждат лигноцелулозни субстрати в аеробни, микроаерофилни и анаеробни условия, които биха могли да намерят приложение както на земята, така и при провеждането на дългосрочни космически мисии. Това ще допринесе за развитието на космическата микробиология, нова научна област за България. Изследванията са проведени в колаборация с Лаборатория "Биоремедиация и биогорива" (ИМикБ) и Института за космически изследвания и технологии – БАН.
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur