Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ЛАБОРАТОРИЯ БАКТЕРИАЛНА ВИРУЛЕНТНОСТ, РЕЗИСТЕНТНОСТ И НОВИ АНТИМИКРОБНИ АГЕНТИ

 

Ръководител: Проф. Христо М. Найденски, двмн, член-кореспондент на БАН
Тел.: +359 2 979 31 61
E-mail: hnajdenski@abv.bg, hnajdenski@gmail.com

Author ID Scopus (ScienceDirect): 7003868608, Najdenski, Hristo M., 6506217198, Naydenski, Hristo, 6508106767, Naydenski, Christo
SCOPUS, 1
SCOPUS 2, SCOPUS 3, Google Scholar  

СЪСТАВ:

 

Доц. д-р Веселин Късовски
Тел.: +359 2 979 31 74
E-mail: vkussovski@gmail.com
Author ID Scopus (ScienceDirect): 6603579029, Kussovski, Vesselin
SCOPUSGoogle Scholar  

Биолог, микробиолог д-р Магдалена Боновска, двм
Тел.: +359 2 979 31 61
E-mail: m_bonovska@abv.bg

Author ID Scopus (ScienceDirect): 6602621282, Bonovska, Magdalena
SCOPUS,  Google Scholar  

Гл. ас. д-р Людмила Димитрова
Тел.: +359 2 979 31 61
E-mail: lus22@abv.bg

Author ID Scopus (ScienceDirect): 57197848917, Dimitrova, Lyudmila
SCOPUS 1, ResearchGate, Google Scholar  

Ас. д-р Мила Калева, двм
Тел.: +359 2 979 31 61
E-mail: milakalevavet@abv.bg

ResearchGate, Google Scholar  

Биолог, микробиолог Ива Цветкова
Тел.: +359 2 979 31 48
E-mail: i.likovska@abv.bg

Author ID Scopus (ScienceDirect): 7005860630, Tsvetkova, Iva V. 6506432495, Tzvetkova, Iva
SCOPUS 1, SCOPUS 2ResearchGate  

Биолог, микробиолог, задочен докторант Мая Ангеловска
Тел.: +359 2 979 31 61
E-mail: mgatzovska@gmail.com

Ветеринарен лекар, лаб. Чавдар Танков
Тел.: +359 2 979 31 61

лаб. София Владимирова Титоренкова
Тел.: +359 2 979 31 61

ОСНОВНИ ТЕМИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ:  

 

 • Епидемиология, епизоотология и превенция на йерсиниози, салмонелози, колибактериози и микобактериални инфекции при домашни и диви животни.
 • Детекция, количествено определяне и типиране на хранителни зоонозни патогени с медицинско значение в продукти от животински произход чрез използване на молекулярно-биологични методи, базирани на полимеразна верижна реакция.
 • Антибиотична чувствителност при различни причинители на хранителни зоонози и патогенни гъби от род Candida. Фенотипен и генотипен профил на резистентност.
 • Скрининг на натурални продукти от растителен и микробен произход, както и на новосинтезирани съединения, за антибактериална и антимикотична активност.
 • Изследване влиянието на биологично активни вещества върху кворум-сенсинг системите, отговорни за бактериалната вирулентност на протеиново и генетично ниво (биофилм образуванеи генна експресия).
 • Изолиране на микроорганизми от различни природни хабитати, разграждащи хартиени, растителни и текстилни отпадъци, с цел опазване на околната среда и внедряването им в промишлеността.
 • Молекулярно-генетичен и популационно-структурен анализ на щамове Mycobacterium bovis от едър рогат добитък в България.

 

ПОДБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

 

 • G. Yakub, A. Toncheva, V. Kussovski, R. Toshkova, A. Georgieva, E. Nikolova, N. Manolova, I. Rashkov “Curcumin-PVP loaded electrospun membranes with conferred antibacterial and antitumoral activities”, Fibers and Polymers, 21(1), 55-65, 2020. IF: 1.439; Q2
 • K. Georgieva, M. Popova, L. Dimitrova, B. Trusheva, D. T. L. Phuong, N. T. P. Lien, H. Najdenski, V. Bankova “Phytochemical analysis of Vietnamese propolis produced by the stingless bee Lisotrigona cacciae”, PloS one, 14(4), e0216074, 2019. IF: 2.776; Q1.
 • V. Mantareva, C. Gol, V. Kussovski, M. Durmuş, I. Angelov “Impact of water-soluble zwitterionic Zn (II) phthalocyanines against pathogenic bacteria”, Zeitschrift für Naturforschung C, 74(7-8), 183-191, 2019. IF: 1.00; Q3
 • R. Gevrenova, M. M. Zaharieva, A. D. Kroumov, L. Voutquenne-Nazabadioko, D. Zheleva-Dimitrova, V. Balabanova, H. M. Hajdenski, S. Konstantinov “Gypsophila saponins enhance the cytotoxicity of etoposide in HD-MY-Z lymphoma cells”, Food and Chemical Toxicology, 133, 110777, 2019. IF: 3.775; Q1
 • F. B. Scheufele, C. L. Hinterholz, M. M. Zaharieva, H. M. Najdenski, A. N. Módenes, D. E. G. Trigueros, C. E. Borba, F. R. Espinoza-Quiñones, A. D. Kroumov “Complex mathematical analysis of photobioreactor system”, Engineering in Life Sciences, 19(12), 844-859, 2019. IF: 1.936; Q2
 • M. P. Popova, B. S. Trusheva, P. T. Nedialkov, I. Tsvetkova, D. P. Pardo-Mora, H. Najdenski, O. A. Torres-Garcia, J. M. Sforcin, V. S. Bankova, V. S. “New Δ-tocotrienol derivatives from Colombian propolis”, Natural Product Research, 1-8, 2019. IF: 2.060; Q2
 • B. Trusheva, H. Petkov, M. Popova, L. Dimitrova, M. Zaharieva, I. Tsvetkova, H. Najdenski, V. Bankova ““Green” approach to propolis extraction: natural deep eutectic solvents”, Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 72(7), 897-905, 2019. IF: 0.321; Q2
 • H. Najdenski, V. Ilyin, P. Angelov, V. Hubenov, D. Korshunov, Kussovski, L. Dimitrova, I. Simeonov “Laboratory biodegradation of potential cellulose wastes generated during long-term manned space missions”, Ecological Engineering and Environment Protection, 1, 71-78, 2019. ISSN 1311-8668
 • L. Dimitrova, M. M. Zaharieva, M. Popova, N. Kostadinova, I. Tsvetkova, V. Bankova, H. Najdenski “Antimicrobial and antioxidant potential of different solvent extracts of the medicinal plant Geum urbanum L.”, Chemistry Central Journal, 11(1), 113, 2017. IF: 2.442; Q2
 • B. Stoykova, M. Chochkova, G. Ivanova, N. Markova, V. Enchev, I. Tsvetkova, H. Najdenski, M. Stícha, T. Milkova “Ultrasound-assisted green bromination of N-cinnamoyl amino acid amides – structural characterization and antimicrobial evaluation”, Journal of Molecular Structure, 1135, 144-152, 2017. IF: 1.25; Q2

 

ПОСТИЖЕНИЯ:

 

 • Проби от общо 679 горски диви птици, мигриращи по Източно-Европейския миграционен път, бяха събрани и изследвани за наличието на хранителни патогени от родовете Campylobacter, Yersinia, Salmonella и Listeria и видовете Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Francisella tularensis, както и за патогени, пренасяни по кръвен път от видовете Coxiella burnetii, Borrelia burgdorferi и Brucella. Това изследване, целящо да установи разпространението на посочените патогени е най-мащабното, провеждано в България към днешна дата. Нашите данни показват, че дивите птици могат да пренасят патогени като Campylobacter, Yersinia, E. coli, Listeria и Brucella. От друга страна, птиците, мигриращи по Източно-Европейския миграционен път не участват в разпространението по кръвен път на патогените C. burnetii и B. burgdorferi, но представляват риск за разпространението на бруцелоза.
 • За първи път беше изследвана ролята на мигриращи пеликани от вида Голям бял пеликан (Pelecanus onocrotalus) и Голяма белочела гъска (Anser albifrons) за дисеминиране на хранителни и водни зоонозни патогени, както и на кърлежи, носители на такива по Българското Черноморско Крайбрежие и Източно-Европейския миграционен път. Големият бял пеликан, мигриращ през територията на България е носител на патогенни видове от род Campylobacter и на патогенни щамове coli, което създава условия за предизвикване на хранителни инфекции, причинени от тези патогени. За разлика от него, популациите от Белочели гъски, зимуващи в района на гр. Шабла не са важни преносителни на хранителни и водни зоонозни патогени.
 • Създадени са нови специфични протоколи за бързо откриване и идентифициране на Mycobacterium avium и Mycobacterium paratuberculosis в тъканни проби от засегнати вътрешни органи на домашни и диви животни и изкуствено контаминирани с микобактерии млечни и фекални проби.
 • PCR в реално време беше разработен за детекция и количествено определяне на патогенни щамове от видовете Yersinia enterocolitica и Y. pseudotuberculosis в сурово мляко чрез използване на различни гени, кодиращи фактори на вирулентност като мишена за дизайн на праймери.
 • Разработен е LAMP протокол за бърза, специфична и чувствителна детекция на Yersinia enterocolitica в тонзили и фецес от прасета за клане. Бяха изследвани над 700 проби от различни свинеферми с цел наблюдение на разпространението на патогена. Позитивните изолати са серотипирани, охарактеризирани биохимично и секвенирани.
 • За първи път е определена антимикробната активност и механизма на действие на серия екстракти и фракции от медицинското растение Geum urbanum L. в колаборация с Лаборатория “Цитотоксичност и сигнална трансдукция” (ИМикБ). От корените на растението бяха изолирани и химично охарактеризирани нови съединения за вида и рода Geum в колаборация с Лаборатория „Химия на природните вещества“ (Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН). Бяха изследвани in vitro цитотоксичността на растението върху нормални трансформирани и малигнени клетъчни линии, както и неговия антивирусен и радикал-улавящ потенциал (колаборация с Лаборатория “Цитотоксичност и сигнална трансдукция” (ИМикБ); Лаборатория по експериментална химиотерапия, Фармацевтичен факултет, Медицински университет - София; Лаборатория „Експериментална химиотерапия на ентеровирусните инфекции“, ИМикБ; Лаборатория "Клетъчна микробиология" (ИМикБ) и Департамент по патология – Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН). Проведени са ин виво опити върху острата и подостра токсичност в мишки на етил ацетатен екстракт от надземни части на растението (колаборация с Медицински факултет, СУ„Св. Климент Охридски“), както и тест за кожно раздразнение върху зайци. Планира се провеждането на допълнителни изследвания и разработването на екстракта под формата на хранителна добавка.
 • Изолирани и охарактеризирани са бактериални съобщества от различни природни хабитати, способни да разграждат лигноцелулозни субстрати в аеробни, микроаерофилни и анаеробни условия, които биха могли да намерят приложение както на земята, така и при провеждането на дългосрочни космически мисии. Това ще допринесе за развитието на космическата микробиология, нова научна област за България. Изследванията са проведени в колаборация с Лаборатория "Биоремедиация и биогорива" (ИМикБ) и Института за космически изследвания и технологии – БАН.

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur