Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Общото събрание на БАН обявява конкурс за: награди за млади учени „Професор Марин Дринов”; награди за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов”

Общото събрание на БАН обявява конкурс за: награди за млади учени „Професор Марин Дринов”; награди за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов”, в следните направления:  Информационни и комуникационни науки и технологии;  Енергийни ресурси и енергийна ефективност;  Нанонауки, нови материали и технологии;  Биомедицина и качество на живот;  Биоразнообразие, биоресурси и екология;  Климатични промени, рискове и природни ресурси;  Астрономия, космически изследвания и технологии;  Културно-историческо наследство и национална идентичност;  Човек и общество.

В конкурсите могат да участват: а) кандидатури, издигнати от Научните съвети на институтите и лабораториите при БАН; б) кандидатури, издигнати от членовете на Общото събрание на БАН; в) индивидуални кандидатури на млади учени. Кандидатите трябва: а) да имат образователната степен „магистър” от висше училище; б) да са работили в БАН през последните две години или да са редовни докторанти в БАН. Кандидатите за награда „Професор Марин Дринов” трябва да имат образователната и научна степен „доктор” и да не са по-възрастни от 35 години в деня на изтичане на срока за подаване на предложенията (23.05.2019 г.). За майки с деца възрастта се увеличава с по една година за всяко дете.

Кандидатите за награда „Иван Евстратиев Гешов” трябва да имат образователната степен „магистър”, да нямат научна степен, да не са по-възрастни от 30 години в деня на изтичане на срока за подаване на предложенията (23.05.2019 г.). За майки с деца възрастта се увеличава с по една година за всяко дете. Документите се подават в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (за предпочитане флаш-памет) в деловодството на БАН Администрация в периода от 01.04.2019 г. до 23.05.2019 г. и съдържат документите, описани в т. 12 от ПРАВИЛНИКА за присъждане на наградите на млади учени в БАН.

Наградите за млади и най-млади учени на БАН са парични, както следва:  награда „Професор Марин Дринов” – 4000 лв.;  награда „Иван Евстратиев Гешов” – 3000 лв. Тази година връчването на наградите ще се извърши на тържество, посветено на 150-та годишнина от създаването на БАН. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 17:00 часа на 23.05.2019 г. Подробна информация за процедурата за провеждане на конкурса за наградите е представена в „Правилника за присъждане на наградите на млади учени в БАН” (линк към pdf).

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur