Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ НА МИКОБАКТЕРИИ

Ръководител:  Доц. д-р Виолета Вълчева

Тел.: +359 2 979 31 61

E-mail: violeta_valcheva@mail.bg

 

СЪСТАВ:

 

Доц. д-р Виолета Вълчева

Тел.: +359 2 979 31 61

E-mail: violeta_valcheva@mail.bg 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14061470900

https://www.researchgate.net/profile/Violeta_Valcheva/publications

https://scholar.google.bg/scholar?hl=en&q=violeta+valcheva&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=

 
Докторант Симеон Емилов Димитров

E-mail: simo_vets@abv.bg

 

Биолог специалист Яна Ризова

E-mail:  yanayordrizova@gmail.com

 

Медицински лаборанти:
Нерсин Халал

E-mail: nesrin_hallal@abv.bg

 

Ивана Главчева

E-mail: glavcheva.ivanaa@gmail.com

 

 Албена Чернева

E-mail: albenacherneva@abv.bg

ОСНОВНИ ТЕМИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА:

 

  1. Молекулярна епидемиология, филогенетика и еволюция на микобактерии (ДНК изолати от Mycobacterium tuberculosis комплекс (Mycobacterium tuberculosis и Mycobacterium bovis).
  2. Биоинформатични подходи за анализ на микобактерии.
  3. Скрининг на ново синтезирани химични съединения и билкови екстракти за тяхната in vitro антибактериална активност.
ПОСТИЖЕНИЯ:

 

  1. Проведено е първото за България молекулярно генетично изследване, относно генетичното разнообразие на циркулиращите в България щамове Mycobacterium bovis, което ще подпомогне развитието на молекулярната епидемиология във ветеринарната медицина. Добавена е информация към световната база данни за българските Mycobacterium bovis щамове.
  2. За първи път е установено циркулацията на щамове Mycobacterium caprae в страната ни. Засилената търговия на внос и износ на животни в и извън България вероятно е довела до появата му в страната ни през последните години.
  3. За първи път от 40 г. е извършено задълбочено комплексно изследване за наличие на паратуберкулоза при елени и муфлони свободно отглеждани в ловни стопанства в България. Установените за паратуберкулозата характерни патоанатомични изменения са потвърдени при проведените хистологични, микробиологични и молекулярно- генетични изследвания.
  4. Синтезирани са над 200 нови разнообразни структури, сред които повече от 50 хирални съединения, производни на природните терпеноиди (+)-камфор и (-)-фенхон. Направен е скрининг на някои от техните биологични и фармакологични активности
  5. Чрез прилагане подходите на молекулното моделиране за охарактеризиране на връзката между структурата на новосинтезираните химични съединения и проявения от тях биологичен ефект (QSAR модел и молекулярен докинг) се доказва приноса на отделните структурни фрагменти в получените съединения към антимикобактериалната им активност.
  6. Съединения с R-2-амино-1-бутанолов мотив, камфан-свързаните аминоалкохоли и амидодиоли както и кумарин, съдържащи хидразид-хидразонови аналози са доста обещаващи класове съединения за по-нататъшно разработване на нови антитуберкулозни агенти.

 

ПРОЕКТИ:  

 

МОН, ФНИ 2020, KП-06-H41/3 "Нови производни на етамбутол и изониазид като потенциални антитуберкулозни лекарствени кандидати”, 2020 - 2024, ръководител доц. д-р Виолета Вълчева Русева

 

МОН, ФНИ 2019 , КП-06-Н39/7 "Откриване на нови лекарствени кандидати чрез синтетични модификации на природна шикимова киселина, 2019 - 2024, Базова организация – ИОХЦФ, БАН, ръководител за Имикб, БАН – доц. д-р Виолета Вълчева Русева

 

МОН, ФНИ 2019, КП-06-Н36/17 "Биологични активности на български розови масла и подход към валоризация на отпадъците, получени от производството им”, 2019 - 2023, ръководител доц. д-р Милка Милева

 

МОН ФНИ-2017, ДН 16/12 „Генетично разнообразие и популационна структура на щамове Mycobacterium bovis, изолирани от говеда от различни региони на България, 2017 – 2022, ръководител доц. д-р Магдалена Боновска

 

Международен консорциум COST Акция CA21164 „ Изследвания към подобряване на диагностичните и лечебните стратегии за контрол на туберкулозата”, 2022 – 2026, Участник от ИМикБ – БАН: доц. д-р Виолета Вълчева, https://www.cost.eu/actions/CA21164

 

Международен консорциум COST Акция CA18127 „Международен консорциум свързан с изследвания на ядрото на клетката”, 2019 – 2023, Участник от ИМикБ – БАН: доц. д-р Виолета Вълчева, https://www.cost.eu/actions/CA18127

Международен консорциум FATE (Faight Against Tuberculosis in Central and Eastern Europe), „Международен консорциум, свързан с изследвания върху туберкулозата и други микобактериални заболявания”. Участник от ИМикБ – БАН: доц. д-р Виолета Вълчева, https://www.fate-consortium.org


 

Руски Научен Фонд, 19-15-00028 Разработване на нови ефикасни съединения срещу лекарствено резистентни щамове Mycobacterium tuberculosis, според популационната структура на патогена2019 – 2021 с координатор Институт Пастъор Санкт-Петербург, Русия, ИОХЦФ, БАН, ръководител за Имикб, БАН – доц. д-р Виолета Вълчева Русева

 

Медицински Университет, СофияСинтез, сруктурно охарактеризиране, антимикобактериална активност и токсичност на нови индолови производни. Определяне химичната им стабилност чрез HPLC метод”, 2017-2018, ръководител доц. д-р Виолина Стоянова Ангелова

 

Национален диагностичен и научноизследователски ветеринарно медицински институт, София „Проучване наличието на паратуберкулозна инфекция при говеда, реагирали положително или съмнително на PPD туберкулин”, 2016-2018 ръководител доц. д-р Таня Савова-Лалковска

 

Патенти:

Патент на изобретение (4-(3-Хидроксифенил)пиперазин-1-ил)(5-нитрофуран-2-ил)метанон с противотуберкулозна активност срещу мултирезистентен туберкулозен щам и метод за получаването му. „Федеральную службу по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатент)/Patent RU № 2021133251/04(070223)/15.11.2021

Добриков Г., Догонадзе М.З., Соловьева Н.С., Вязовая А.А., Вълчева В., Мокроусов И.В., Журавлев В.Ю.

 

 

ПОДБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:  

 

Valcheva, V., Perea, C., Savova-Lalkovska, T., Dimitrova, A., Radulski, L., Mokrousov, I., Bonovska, M. Mycobacterium bovis and M. caprae in Bulgaria: insight into transmission and phylogeography gained through whole-genome sequencing. BMC veterinary research, 2022. 18 (1), 1-12. doi https://doi.org/10.1186/s12917-022-03249-w 

 

Slavchev, I. M., Mitrev, Y., Shivachev, B., Valcheva, V., Dogonadze, M., Solovieva, N., Dobrikov, G. M. Synthesis, Characterization and Complex Evaluation of Antibacterial Activity and Cytotoxicity of New Arylmethylidene Ketones and Pyrimidines with Camphane Skeletons. ChemistrySelect, 202 7(17), e202201339. https://doi.org/10.1002/slct.202201339 

Angelova, V. T., Pencheva, T., Vassilev, N., K-Yovkova, E., Mihaylova, R., Petrov, B., Valcheva, V. Development of New Antimycobacterial Sulfonyl Hydrazones and 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-Based Hydrazone Derivatives. Antibiotics, 2022. 11(5), 562. https://doi.org/10.3390/antibiotics11050562 

 Chimshirova, R., Popova, M., Chakir, A., Valcheva, V., Dimitrov, S., Trusheva, B., Bankova, V. Antimicrobial triterpenoids and ingol diterpenes from propolis of semi-arid region of Morocco. Molecules, 2022. 27(7), 2206. https://doi.org/10.3390/molecules27072206 

Mileva, M, Ilieva, Y, Jovtchev, G, Gateva, S, Zaharieva, MM, Georgieva, A, Dimitrova, L, Dobreva, A, Angelova, Ts, Vilhelmova-Ilieva, N, Valcheva, V, Najdenski, H. Rose flowers—A Delicate Perfume or a Natural Healer?. Biomolecules, 2021, 11, 1, doi:https://doi.org/10.3390/biom11010127, 127-159. 

Valcheva V., SavovaLalkovska T., Vyazovaya A., Dimitrova A. Bonovska M. Najdenski H First insight into phylogeography of Mycobacterium bovis and Mycobacterium caprae from cattle in Bulgaria. Infection, Genetics and Evolution, 2020, doi: 10.1016/j.meegid.2020.104240 

Savova-Lalkovska T., Bonovska M., Dimitrova A., Valcheva V., Petkov Y., Hadjieva G., Najdenski H. Evaluation of classical and rapid methods for isolation and identification of Mycobacterium bovis in cattle in Bulgaria. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 2019, doi: 10.15547/bjvm.2289

. Georgieva K., Trusheva B., Uzunova V., Stoyanova T., Valcheva V., Popova M., Bankova V. New cycloartane triterpenes from bioactive extract of propolis from Pitcairn Island. Fitoterapia, 2018, 128: 233-241. doi: 10.1016/j.fitote.20105.024.

Doncheva, T., Kostova, N., Valcheva, V., Toshkovska, R., Vutov, V., Philipov, S. Hypepontine, a new quaternary alkaloid with antimicrobial properties. Natural product research, 2018, 1-7. doi:10.1080/14786412018.1495640

Yanev, S., Stoyanova, T., Valcheva V., De Montellano, O. Xanthates: Metabolism by Flavoprotein-Containing Monooxygenases and Antimycobacterial Activity. Drug Metabolism and Disposition, 2018. 46(8), 1091-1095. DOI:1124/dmd.118.081984, 1091-1095 

Philipova, I., Valcheva, V., Mihaylova, R., Mateeva, M., Doytchinova, I. and Stavrakov, G., Synthetic piperine amide analogues with antimycobacterial activity. Chem biology & drug design. 2017. doi: 10.1111/cbdd.13140

Mokrousov, I., Chernyaeva, E., Vyazovaya, A., Skiba, Y., Solovieva, N., Valcheva, V., Levina, K., Malakhova, N., Jiao, W.W., Gomes, L.L. and Suffys, P.N., A rapid assay for detection of the epidemiologically important Central Asian/Russian strain of the Mycobacterium tuberculosis Beijing genotype. J Clin Microbiol. 2017. pii: JCM.01551-17. doi: 10.1128/JCM.01551-17

Angelova, V., Valcheva, V., Pencheva, T., Voynikov, Y., Vassilev, N., Mihaylova, R., Momekov, G. and Shivachev, B., Synthesis, antimycobacterial activity and docking study of 2-aroyl-[1] benzopyrano [4, 3-c] pyrazol-4 (1H)-one derivatives and related hydrazide-hydrazones. Bioorg Med Chem Lett, 2017. 27 (13): 2996-3002. doi: 10.1016/j.bmcl.2017.05.011 

Angelova V., Valcheva V, Vassilev N.G, Buyukliev R, Momekov G, Dimitrov I, Saso L, Djukic M, Shivachev B. Antimycobacterial activity of novel hydrazide-hydrazone derivatives with 2H-chromene and coumarin scaffold. Bioorg Med Chem Lett. 2017; 27(2): 223-227. doi: 10.1016/j.bmcl.2016.11.071.

Mokrousov I, Vyazovaya A, Iwamoto T, Skiba Y, Pole I, Zhdanova S, Arikawa K, Sinkov V, Umpeleva T, Valcheva V, Alvarez Figueroa M, Ranka R, Jansone I, Ogarkov O, Zhuravlev V, Narvskaya O. Latin-American-Mediterranean lineage of Mycobacterium tuberculosis: Human traces across pathogen's phylogeography. Mol Phylogenet Evol. 2016. 99:133-143. doi: 10.1016/j.ympev.2016.03.020. 

 Valcheva V., Rastogi, N., Mokrousov, I. Prevalence of Latin-American-Mediterranean genetic family in population structure of Mycobacterium tuberculosis in Bulgaria. Int. J of Mycobacteriology. 2015. 4(1): 22-23; doi:10.1016/j.ijmyco.2014.10.044 

 Slavchev I, Dobrikov GM, Valcheva V, Ugrinova I, Pasheva E, Dimitrov V. Antimycobacterial activity generated by the amide coupling of (-)-fenchone derived aminoalcohol with cinnamic acids and analogues. Bioorg Med Chem Lett. 2014 ; 24 (21): 5030-3.

Voynikov Y, Valcheva V, Momekov G, Peikov P, Stavrakov G. Theophylline-7-acetic acid derivatives with amino acids as anti-tuberculosis agents. Bioorg Med Chem Lett. 2014. pii: S0960-894X(14)00526-5. doi: 10.1016/j.bmcl.2014.05.026.

Stavrakov G, Valcheva V, Philipova I, Doytchinova I Design of novel camphane-based derivatives with antimycobacterial activity. J Mol Graph Model. 2014. 51C:7-12.

 Petkova Z, Valcheva V, Momekov G, Petrov P, Dimitrov V, Doytchinova I, Stavrakov G, Stoyanova M. Antimycobacterial activity of chiral aminoalcohols with camphane scaffold. Eur J Med Chem. 2014. 81C:150-157.

 Dobrikov GM, Valcheva V, Nikolova Y, Ugrinova I, Pasheva E, Dimitrov V. Enantiopure antituberculosis candidates synthesized from (-)-fenchone. Eur J Med Chem. 2014. 77:243-7.

 Stavrakov G, Philipova I, Valcheva V, Momekov G. Synthesis and antimycobacterial activity of novel camphane-based agents. Bioorg Med Chem Lett. 2014. 24(1):165-7.

Stavrakov G, Valcheva V, Philipova I, Doytchinova I. Novel camphane-based anti-tuberculosis agents with nanomolar activity. Eur J Med Chem. 2013. 70:372-9.

 Dobrikov GM, Valcheva V, Nikolova Y, Ugrinova I, Pasheva E, Dimitrov V. Efficient synthesis of new (R)-2-amino-1-butanol derived ureas, thioureas and acylthioureas and in vitro evaluation of their antimycobacterial activity. Eur J Med Chem. 2013. 63: 468-73.

 Dobrikov GM, Valcheva V, Stoilova-Disheva M, Momekov G, Tzvetkova P, Chimov A, Dimitrov V. Synthesis and in vitro antimycobacterial activity of compounds derived from (R)- and (S)-2-amino-1-butanol - The crucial role of the configuration. Eur J Med Chem. 2012. 48:45-56

 Valcheva V., Mokrousov I., Panaiotov S., Bachiiska E., Zozio T., Sola C., Markova N., Rastogi N. Bulgarian specificity and controversial phylogeography of Mycobacterium tuberculosis spoligotype ST125_BGR. FEMS Immunol Med Microbiol. 2010. 59: 90-99.

Valcheva V., Mokrousov I., Narvskaya O., Rastogi N., Markova N. Utility of new 24-locus variable-number tandem-repeat typing for discriminating Mycobacterium tuberculosis clinical isolates collected in Bulgaria. J. Clin. Microbiol. 2008.46: 3005-3011

 Valcheva V., Mokrousov I., Narvskaya O., Rastogi N., Markova N. Molecular snapshot of drug-resistant and drug-susceptible Mycobacterium tuberculosis strains circulating in Bulgaria. Infect. Genet. Evol. 2008. 8: 657-663.

Valcheva V., Mokrousov I., Rastogi N., Narvskaya O., Markova N. Molecular characterization of Mycobacterium tuberculosis isolates from different regions of Bulgaria. J Clin Microbiol. 2008. 46:1014-1018.

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur