Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор на науките на доц. д-р Пенка Петрова на 27.03.2020 г.

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" - БАН ще проведе на 27.03.2020 г. от 13 ч. в заседателна зала на Института, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 26, публична защита на дисертационния труд “Молекулярно-биологични изследвания на нови бактериални гликозид-хидролази с промишлено приложение” за присъждане на научна степен доктор на науките на доц. д-р Пенка Младенова Петрова. Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института. Автореферат на Пенка Петрова Научно жури: Вътрешни членове: Доц. д-р Милен Георгиев Доц. д-р Людмила Кабаиванова-Миланова Външни членове: Проф. д-р Румяна Миронова (ИМБ, БАН) Проф. д-р Пенка Мончева (СУ, БФ) Проф. д-р Иван Атанасов, дбн (Агробиоинститут) Проф. д-р Мариела Оджакова-Байтошева, дбн (СУ, БФ) Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн (НЦЗПБ) РЕЦЕНЗИИ: Проф. д-р Румяна Миронова Проф. д-р Румяна Миронова ENG Проф. д-р Мариела Оджакова-Байтошева, дбн Проф. д-р Мариела Оджакова-Байтошева, дбн ENG Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн ENG СТАНОВИЩА: Доц. д-р Милен Георгиев Доц. д-р Милен Георгиев ENG Доц. д-р Людмила Кабаиванова-Миланова – Председател на НЖ Доц. д-р Людмила Кабаиванова-Миланова ENG Проф. д-р Пенка Мончева Проф. д-р Пенка Мончева ENG Проф. д-р Иван Атанасов, дбн Проф. д-р Иван Атанасов, дбн ENG

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur