Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ЛАБОРАТОРИЯ ЕКОЛОГИЯ НА ПАТОГЕННИТЕ БАКТЕРИИ

Отговорник ръководител: Гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

Тел.: +359 879 499 172

E-mail: tsvetanovazv@dir.bg, zvezdimira@yahoo.com

Author ID Scopus (ScienceDirect): 35758139800 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35758139800 https://www.researchgate.net/profile/Zvezdimira_Tsvetanova https://scholar.google.com/citations?user=VjfU-KIAAAAJ&hl=bg&oi=ao

СЪСТАВ:

Гл. ас. д-р Димитър Димитров

Тел.: +359 879 499 172

E-mail: dimitrov61@abv.bg

Author ID Scopus (ScienceDirect): 7202564568 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=7202564568&zone=

 Химик, техник Ваня Славева

Тел.: +359 879 499 172  

ОСНОВНИ ТЕМИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА:

⦁ Микробиология на води  ⦁ Инфекциозна микробиология Изследванията в областта на микробиология на водата са насочени към изучаване на биофилмите в технически водни системи с различно предназначение и качество на водата и в питейно-битови водоснабдителни системи. Изучена е динамиката на процеса на формиране на биофилм, неговия състав и въздействие върху микробиологичното качество на питейната вода в реални водоснабдителни системи и техни физически модели. Изследвани са ефективността на дезинфекцията на питейната вода за биофилмов контрол и поведението на биофилма при симулиране на инцидентно фекално замърсяване. Изследвани са процесите на интегриране и оцеляване на патогенни бактерии (Yersinia, Salmonella, E. coli O157 и др.) в биофилма, включително междувидовите взаимодействия с водната микробиота. Основен аспект на изследователската дейност е изучаване на антимикробната резистентност на микробиотата в питейни, природни и отпадъчни води. Изследва се разпространението на резистентни към антибиотици бактерии и гени за резистентност – замърсители, важни за човешкото здраве и екологичното благосъстояние на водните екосистеми. В НИЛ се извършват изследвания на питейни и повърхностни води чрез стандартизирани методи за микробиологичен анализ, и на потенциала за усилване на микробния растеж на полимерни тръбни продукти, предназначени за контакт с питейна вода.  

 ПОДБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:
  1. Z. Tsvetanova “Quantification of the bacterial community of drinking water associated biofilms under different flow velocities and changing chlorination regimes”, Applied Water Science, 10(1), 3, 2020. https://doi.org/10.1007/s13201-019-1086-6
  2. Z. Tsvetanova, H. Najdenski “Biofilm formation potential of enteropathogenic bacteria and their survival in drinking water-associated biofilms”, Acta Microbiologica Bulgarica, 34(3), 153-159, 2018.
  3. Z. Tsvetanova, H. Najdenski “Influence of bacterial diversity and interspecies interactions on the drinking water-associated biofilms of Yersinia enterocolitica”, Ecological Engineering and Environment Protection, 2, 47-53, 2018. ISSN 1311-8668
  4. Z. Tsvetanova, H. Najdenski “Pathogenic bacteria in water and drinking water-associated biofilms. Review” Ecological Engineering and Environment Protection, 1, 50-61, 2017. ISSN 1311-8668
  5. Z. Tsvetanova, M. Korsachka, J. Marinski “Water quality assessment of the Bourgas port waters”, Sustainable Development of Sea-Corridors and Coastal Waters, S. Chrysostomos, T. Floqi, J. Marinski, L. Damiani (Eds.), Springer, Switzerland, 57-66, 2015.
  6. Z. G. Tsvetanova, D. N. Dimitrov “Biofilms and bacteriological water quality in a model of domestic installation simulating daily drinking water consumption”, Water Science & Technology: Water Supply, 12(6), 720-726, 2012. IF: 0.60; Q3
  7. Z. G. Tsvetanova, E. J. Hoekstra “Assessment of microbial growth potential of PVC flexible tubing in contact with drinking water”, Water Science & Technology: Water Supply, 12(4), 489-495, 2012. IF: 0.60; Q3
  8. Z. G. Tsvetanova, E. J. Hoekstra “A study on assessment of biomass production potential of pipe materials in contact with drinking water”, Water Science & Technology: Water Supply, 9(4), 423–429, 2009. IF: 0.49; Q3
  9. Z. G. Tsvetanova, E. J. Hoekstra “A study on the effect of the surface-to-volume contact ratio on the biomass production potential of the pipe products in contact with drinking water”, Water Science & Technology: Water Supply, 10(1), 105–112, 2009. IF: 0.49; Q3
  10. Z. Tsvetanova “Study of the biofilm formation on different pipe materials in a drinking water distribution system and its impact on drinking water quality”, NATO Security through Science Series, L.Simeonov and E.Chirila (Eds.), Springer, 463-468, 2006.

 

ПОСТИЖЕНИЯ:

⦁ Научна екпертиза за: особености и въздействие на биофилмите в технически и водоснабдителни водни системи; влючване и оцеляване на патогенни бактерии в биофилми в питейни води; междувидови взаимодействия в биофилма; антимикробна резистентност на микробиома в питейни и природни води. ⦁ Екологична експертиза за: микробиологично замърсяване на природни води; разпространение на антимикробна резистентност сред водната микробиота; оценяване на потенциала на микробен растеж на материали, в контакт с питейна вода. ⦁ Аналитична експертиза за: верифициране на микробиологични методи за анализ; микробиологичен анализ на води със стандартизирани методи.

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur