Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" - БАН, чества 75 години от своето създаване

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" - БАН, чества 75 години от своето създаване

Президентът на Република България, г-н Румен Радев, удостои Институт по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН с плакет „Св. св Кирил и Методий“. Институтът получи високото отличие, като признание за 75-годишния си принос за развитието на българската наука.

 

Българска академия на науките присъди Почетен златен плакет на Институт по микробиология "Стефан Ангелов" за съществен научен принос за развитието на микробиологията в България и по случай 75- години от своето основаване.

Плакетът връчи Акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН на директора на Института, проф. дн Пенка Петрова

 

   

 

Получени бяха и поздравителни адреси отследните институции:

 1. Президент на Република България
 2. Българска академия на науките
 3. Столична Община
 4. Съюз на учените в България
 5. Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 6. Биологически факултет къв СУ „Св. Климент Охридски“
 7. Медицински университет, София
 8. Медицински университет, Пловдив
 9. Лесотехнически университет
 10. Институт за космически изследвания и технологии при БАН
 11. Институт по инженерна химия при БАН
 12. Институт по органична химия с център по фитохимия при БАН
 13. Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
 14. Институт по биология и имунология на размножаването при БАН
 15. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН
 16. Институт по математика и информатика при БАН
 17. Лабораторно – консултативен център Алименти- Омнилаб

По време на Тържествената научна конференция, посветена на годишнината, бяха присъдени три награди за млади учени от Фондация „ Акад. Проф. д-р Стефан Ангелов“:

  • Кристиана Амирова от колектива на лаборатория по „Метаболомика“ с ръководител проф. Милен Георгиев (ИмикБ). Изследва възможностите за третиране на автоимунни заболявани сбиологично активни съединения получени растението Родопски силивряк.
  •  
  • Лидия Цигорийна от екипа на лаборатория „Химични и биохимични реактори“, с ръководител проф. Калоян Петров (ИИХ -БАН). Разработката е свързана с получаването на органичното съединение бутандиол, което намира приложение в химическата и фармацевтична промишленост.
  • Йордан Калчев, главен асистент в Катедрата по Микробиология и имунология на МУ-Пловдив, с ръководител проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм. Работи върху нови микробиологични и имунологични подходи за бърза етиологична диагностика при остри инфекции на централната нервна система

Наградите връчи чл. –кор. Христо Найденски.

Директорът на института, проф. Пенка Петрова, връчи плакет „75 години Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ за значимо научно партньорство на:

 1. Биологически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Наградата прие проф. Стоян Шишков, Декан;
 2. Национален зентър по заразни и паразитни болести. Наградата прие проф. Ива Христова, Директор;
 3. Факултет по химично и системно инженерство, Химикотехнологичен и метарургичен университет. Наградата прие доц. Данчо Даналев, катедра „Биотехнологии”.

           

 

          ИЗБРАНИ МОМЕНТИ ОТ СЪБИТИЕТО

 

 

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Мрежа „Пастьор”
Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur