Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Експерт обществени поръчки

Експерт обществени поръчки

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” - БАН обявява позиция за
“Експерт, обществени поръчки” по проект № 739582 „Изграждане на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви биобазирани технологии в България-PlantaSYST”, Фаза II  

 
Длъжност: “Експерт, обществени поръчки”, код по НКПД: 24215022 - 1 позиция

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност “Право” и придобита юридическа правоспособност;
  • Опит над 3 г. в изготвянето на техническа спецификация по процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • Отлично владеене на английски език.

Основни задължения включват:

  • Отговаря за провеждането на обществените поръчки;
  • Изготвя техническата спецификация във връзка с възлагане на обществените поръчки;
  • Дава становища и разяснения по въпроси свързани с техническата спецификация;
  • Участва в състава на комисиите и в разглеждането на подадените от участниците оферти по обществени поръчки, съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП);
  • Изготвя проекти на договори по проведените процедури по ЗОП, осъществява контрол за законосъобразност на сключените договори и следи за изпълнението им.

Месторабота: гр. Пловдив

Заетост: Граждански договор

Необходими документи за кандидатстване:

1.    Заявление от кандидата за заемане на посочената длъжност (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Институт по Микробиология „Стефан Ангелов“ - БАН с посочване на проект № 739582 „Изграждане на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви биобазирани технологии в България - PlantaSYST”, Фаза II).
2.    Автобиография (CV европейски формат).
3.    Диплома за завършено образование.
4.    Документ, доказващ професионален опит.

Срок за подаване на документите: от 27.07.2021 г. до 27.08.2021 г., включително.

Документите за кандидатстване се приемат всеки работен ден от 9:30 ч. до 16:00 ч. на следните адреси: гр. Пловдив, бул. „Руски” № 139 , ет.2, стая 201, Лаборатория „Метаболомика“, лице за контакт - Иванка Койчева, тел.: +359 899 965 792, или гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 26, ет.2, стая 218 - деловодство, лице за контакт - Весела Янкова, тел.: +359 2 979 31 57 или по електронна поща: micb@microbio.bas.bg и vkoy4eva@abv.bg.

Всички кандидатури, ще бъдат разгледани конфиденциално съгласно спазване регулациите на закона на защита на личните данни. Покана за интервю, ще получат само одобрените по документи кандидати.


Проект № 739582 „Изграждане на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви биобазирани технологии в България - PlantaSYST”, Фаза II

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur