Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Инженер - технолог

Инженер - технолог

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” – БАН обявява позиция за
„Инженер-технолог“ по проект №: 739582 „Изграждане на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви биобазирани технологии в България-PlantaSYST”, Фаза II  

Длъжност: Инженер-технолог, код по НКПД: 31163001 - 1 позиция

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователно-квалификационна степен „Магистър” по хранителни технологии, биотехнологии или сродни специалности
  • Опит в областта на (био)химични анализи на храни и козметични продукти; разработване на GMP и HACCP; биоинженерия  
  • Владеене на английски език 

Основни задължения включват:

  • Участие в експериментални задачи на проекта
  • Анализиране и статистическа обработка на получените резултати
  • Съставяне на техническа документация за изпълнените лабораторни дейности

Месторабота: гр. Пловдив

Период: Договор с фиксиран срок, изпитателен срок от 6 месеца, възможност за удължаване

Заетост: Пълна (8 часов работен ден) 

Необходими документи за кандидатстване:

1.    Заявление от кандидата за заемане на посочената длъжност (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Институт по Микробиология „Стефан Ангелов“-БАН с посочване на проект №: 739582 „Изграждане на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви биобазирани технологии в България - PlantaSYST”, Фаза II)
2.    Автобиография (CV европейски формат)
3.    Диплома за завършено образование
4.    Документ(и), доказващ(и) професионален опит

Срок за подаване на документите: от 30.03.2022 г. до 29.04.2022 г., включително.
Документите за кандидатстване се приемат всеки работен ден от 9:30 ч. до 16:00 ч. на следните адреси: гр. Пловдив, бул. „Руски” № 139 , Лаборатория „Метаболомика“ – лице за контакт Иванка Койчева, или гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 26, ет.2, стая 218 - деловодство.

За допълнителна информация:
Весела Янкова, тел.: 02/979 31 57; e-mail: micb@microbio.bas.bg 
Иванка Койчева, тел.: 0899 965 792; e-mail: vkoy4eva@abv.bg

Всички кандидатури, ще бъдат разгледани конфиденциално съгласно спазване регулациите на закона на защита на личните данни. Покана за интервю, ще получат само одобрените по документи кандидати.


Проект №: 739582 „Изграждане на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви биобазирани технологии в България - PlantaSYST”, Фаза II

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur