Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Технически организатор

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” – БАН обявява позиция за “Технически организатор” за нуждите на звено Секретариат – деловодство

Длъжност: Технически организатор, код по НКПД: 41102007 – 1 позиция

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, бакалавър или магистър;
 • Професионален опит – над 1 година трудов стаж на същата или сходна позиция, а при липса на такъв – трудов договор със срок за изпитване до 6 месеца;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office: Word, Excel, Power Point;
 • Свободно владеене на английски език;
 • Умения за водене на бизнес кореспонденция;
 • Много добри организационни умения;
 • Инициативност и умения за приоритизация на задачи;
 • Умения за работа с офис техника.

Основни задължения включват:

 • Обработка, систематизиране и архивиране на документация;
 • Организация на срещи и водене на протокол;
 • Водене на кореспонденция;
 • Изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване на работата в деловодството;
 • Изготвяне на справки и отчети.

Месторабота: гр. София

Заетост: Пълна (8 часов работен ден)

Необходими документи за кандидатстване:

1.    Заявление от кандидата за заемане на посочената длъжност (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Институт по Микробиология „Стефан Ангелов“-БАН;
2.    Автобиография (CV европейски формат);
3. Диплома за завършено образование;
4. Документ, доказващ професионален опит;
5. Документ, доказващ владеенето на английски език.

Срок за подаване на документите: от 07.04.2022 г. до 07.05.2022 г., включително.

Документите за кандидатстване се приемат всеки работен ден от 9:30 ч. до 16:00 ч. на адрес:
гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 26, ет.2, стая 218 – деловодство.

За допълнителна информация:
Весела Янкова, тел.: 02/979 31 57; e–mail: micb@microbio.bas.bg
Всички кандидатури, ще бъдат разгледани конфиденциално съгласно спазване регулациите на закона на защита на личните данни. Покана за интервю, ще получат само одобрените по документи кандидати.

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur