Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ЛАБОРАТОРЕН ЦЕНТЪР „ПАСТЬОР“

 

Ръководител: Гл. ас. д-р Петър Грозданов
Тел.: +359 2 979 63 55
E-mail: grozdanov@microbio.bas.bg

     

СЪСТАВ:

 

ЛАБОРАТОРЕН ЦЕНТЪР „ПАСТЬОР“

Гл. ас. д-р Петър Грозданов
E-mail: grozdanov@microbio.bas.bg
Тел.:  +359 2 979 6355

Лаборант Симеон Гълъбов
Тел.:  +359 2 979 6355

ТЕКУЩИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:  

Основни теми - Обучителни курсове за млади учени, съвместно организирани от Института Пастьор (Париж) и Института по микробиология "Стефан Ангелов" към БАН. Изследване на разпространението на човешки папилома вируси при пациенти с различни заболявания (рак на маточната шийка, орофарингеални карциноми, рак на простата и др.).

ПРОЕКТИ:
  • Текущ договор ДФНИ Б02/11: „Синтез и антиентеровирусна активност на нови диарил етери и техните комплекси с циклодекстрини“ (2014 – 2017); ръководител - акад. д-р Ангел С. Гълъбов, дмн; спонсориран от Фонд „Научни изследвания“; колаборатор „Институт по органична химия с център по фитохомия“ към БАН.
  • Текущ договор ДФНИ Б01-13: „Нов подход за високоефективна химиотерапия на ентеровирусните инфекции“ (2012 – 2017); ръководител - акад. д-р Ангел С. Гълъбов, дмн; спонсориран от Фонд „Научни изследвания“; колаборатор „Институт по органична химия с център по фитохомия“ към БАН.
  • Текущ договор: „Балканска ендемична нефропатия” ,ръководител - акад. д-р Ангел С. Гълъбов, към Сръбската Академия за науките и изкуствата.
  • Текущ договор: „Балканска ендемична нефропатия” ръководител - акад. д-р Ангел С. Гълъбов, към Македонската Академия за науките и изкуствата.
ПУБЛИКАЦИИ:
  • Grozdanov P, Hadjidekova S, Dimova I, Nikolova I, Toncheva D, Ganchev G, et al. Characterization of genomic changes in the cervical pre-cancerous lesions and tumors induced by different types of human papillomaviruses. VirusDisease. 2016;27(3):271-6.
  • Grozdanov P, Nikolova I, Galabov A. Detection of cytomegalovirus (CMV) DNA by PCR in patients with unknown inflammatory eye diseases. Journal of BioScience & Biotechnology. 2015.
  • Grozdanov P, Zlatkov V, Ganchev G, Karagiosov I, Toncheva D, Galabov AS. HPV prevalence and type distribution in women with normal or abnormal Pap smear in Bulgaria. Journal of medical virology. 2014;86(11):1905-10.
  • Grozdanov P, Zlatkov V, Ganchev G, Karagiosov I, Toncheva D, Galabov AS. Detection and Genotyping of Human Papillomaviruses in Bulgarian Patients for the Period of 2009–2010. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 2011;25(sup1):85-7.
  • Filipov C, Desario C, Decaro N, Grozdanov P, Angelova A, Raikov Z, et al. Distribution of canine parvovirus type 2 in Bulgaria. Sbornik dokladi ot nauchnata konferentsiya: Traditsii i s' vrenmennost v'v veterinarnata meditsina. 2011;2011:288-95.
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur