Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ГЕОМИКРОБИОЛОГИЯ

     ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ГЕОМИКРОБИОЛОГИЯ

 

СЪСТАВ:

 

Гл. ас. д-р Диляна Симеонова 
dsimeonova@microbio.bas.bg
Тел.:  +359 2 979 3115

 

ТЕКУЩИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:  

Основни теми - Геомикробиологията поставя в центъра на изследванията бактерии, трансформиращи неживата природа в жива или обратното. Тези бактерии участват и осъществяват биогеохимичните цикли на елементите в природата– например: Арсен (As), фосфор (P), Азот ( N) , сяра ( S), желязо (Fe) и практически всеки химичен елемент– негово или негови неорганични съединения, които се трансформират основно посредством окислително–редукционни реакции, както и други химични реакции, катализирани от бактериите. В хода на процесите, някои бактериални видове получават енергия за клетката, която натрупват под формата на АТФ и която се използва за синтез на първична биомаса–т.е растеж и развите/намножаване, други извършват тези процеси с цел намаляване на токсичността на някои форми на елементите/техни йони в средата или с цел асимилативни нужди.
     В Геомикробиологията като дял от Микробиологията и Микробиологията на околната среда, се обединяват и прилагат различни методи и техники на анализ: класически микробиологични техники с молекулярна микробиология, протеомика, биохимия, аналитична химия и други.

ПРОЕКТИ:

 

ТЕКУЩИ

 • Международен проект по европейската програма ФЛАГЕРА, Графен (основни изследвания): „Биологично разграждане на графенбазирани наноматериали от естествени бактериални видове“,  акроним ДеГраф, финансиран от Фонд Научни Изследвания, декември 2021г.  Страни участници в международния научен консорциум, финансирани по програмата: Франция, България и Германия, други участници са Испания и Италия. Ръководител на проекта Проф. Д. Лиевремонт, Франция.

https://www.flagera.eu/funded-projects/

 

ПРИКЛЮЧИЛИ

 • „Анаеробно бактериално окисление на фосфит“, финансирано от Немското Научноизследователско Дружество (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) GZ: SI 1300/1-1.
 •  „Анаеробно окисление на фосфит генетични и ензиматични изследвания“, финансирано от Немското Научноизследователско Дружество (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) GZ: SI 1300/4-1.
 •  Международен проект: „Активни микробни съобщества в екосистеми замърсени с арсен: структурно и функционално разнообразие“, акроним MICACE, Финансиран от FRANCE GENOMIQUE, „Large-scale genomic projects“, от 2017 участник за България.
ПУБЛИКАЦИИ:
 • Poehlein A, Najdenski H, Simeonova DD., (2017). Draft genome sequence of Flavobacterium succinicans strain DD5b. Genome Announcements,  5(2). doi: 10.1128/genomeA.01492-16
 • Poehlein A, Daniel R, Simeonova DD., (2015). Genome sequence of Pedobacter glucosidilyticus DD6b, isolated from zooplankton Daphnia magna. Stand Genomic Sci 2015, 10(1):1-9. doi: 10.1186/s40793-015-0086-xPoehlein A, Daniel R, Schink B, Simeonova DD., (2013). Life based on phosphite: a genome-guided analysis of Desulfotignum phosphitoxidans. BMC Genomics 2013;14(1):753. http://www.biomedcentral.com/1471-2164/14/753
 • Simeonova D.D., Wilson M.M., Metcalf W.W., Schink B., (2010). Identification and heterologous expression of genes involved in anaerobic dissimilatory phosphite oxidation by Desulfotignum phosphitoxidans. J Bacteriol 192(19):5237-5244.  doi: 10.1128/jb.00541-10
 • Simeonova D.D., Susnea I., Moise A., Schink B., Przybylski M. (2009) “Unknown-genome”-proteomics: A new NAD(P)-dependent epimerase/dehydratase revealed by N-terminal sequencing, inverted PCR and high resolution mass spectrometry. Mol Cell Proteomics 8 (1): 122-131. doi: 10.1074/mcp.M800242-MCP200
 • Muller D., Medigue C., Koechler S., Barbe V., Barakat M., et al. (2007) A tale of two oxidation states: Bacterial colonization of arsenic – rich environments. PLoS Genet 3(4):e53. doi:10.1371/journal.pgen.0030053.
 • Simeonova D.D., Micheva K, Muller D.A.E., Lagarde F., Lett M.-C., Groudeva V.I. and Lièvremont D.(2005) Arsenite oxidation during batch cultures with alginate-immobilized Cenibacterium arsenoxidans. Biotech Bioeng.91 (4) 440-446. doi: 10.1002/bit.20530
 • Simeonova D.D., Lievremont D., Lagarde F., Muller D.A.E.,Groudeva V.I. and Lett M.-C.(2004) Microplate Screening Assay for the Detection of Arsenite-Oxidizing and Arsenate-Reducing Bacteria. FEMS Lett. 237 (2) 249-253. doi: 10.1016/j.femsle.2004.06.040
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur