Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ЛАБОРАТОРИЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИМУНОЛОГИЯ

 

Ръководител: Проф. д-р Андрей Чорбанов
Тeл.: +359 2 979 63 57
E-mail: tchorban@microbio.bas.bg

 

СЪСТАВ:

 

Гл. ас., д-р Илиян Манойлов
Тел.:+ 359 2 979 31 40

E-mail: iliyanmanoylov@microbio.bas.bg  

Асист. Силвия Брадянова
Тел.:+ 359 2 979 31 40

E-mail: silvy.bradyanova@gmail.com  

Асист. Никола Ралчев Ралчев
Тел.:+ 359 2 979 31 40

E-mail: 

Спец. Анне-Лизе Ахаммер
Тел.:+ 359 2 979 31 40

E-mail:  

Асист. Лидия Александрова Кечиджиева
Тел.:+ 359 2 979 31 40

E-mail:  

 

ТЕКУЩИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

Основните научни интереси на Лаборатория по експериментална имунология са насочени към автоимунитета, автоимунните болести, алергията, ваксините и имуномодулаторите. Работата е фокусирана в разработването на нови подходи за специфично потискане на патологичните имунни клетки чрез генетично и протеиново-инженерни молекули при автоимунни, алергични, инфекциозни и туморни заболявания.

През последните години използвахме различни спонтанни и индуцирани миши модели на лупус за нашите терапевтични подходи. Успешно потиснахме лупусните симптоми в болни животни чрез третиране с протеиново или генно-инженерни химерни антитела, които свързват кръстосано Б-клетъчните рецептори и инхибиторни рецептори. 

Лабораторията е специлизирана в клинични изследвания и развиване на прецизни животински модели на човешки заболявания. Конкретни интереси са развитието на хуманизирани миши модели на болести като алергия, автоимунни заболявания – системен лупус, ревматоиден артрит, мултиплена склероза, диабет, както и туморни заболявания. Показахме, че е възможно да бъде потисната активността на автореактивните Б и Т-клетки от пациенти с лупус, автоимунен диабет и алергия към домашен прах в хуманизиран миши SCID модел чрез третирането им с хибридни молекули, съставени от моноклонално антитяло специфично към човешки негативен рецептор конюгиран с Б-клетъчни епитопи, разпознавани от патологичните антитела.

Работната група на доц. Чорбанов е фокусирана също и в разработване на миши и хуманизирани модели на тумори, главно върху глиомите и тяхната биология, както и в базовите механизми на развитието на злокачествените заболявания. Голяма част от активността на групата са и изследванията на имуно-модулиращата активност на протеини от черноморски рапани и градински охлюви като адюванти за бактериални и вирусни  ваксини, както и техният анти-туморен ефект. Използването на хемоцианини като адюванти във ваксини, съдържащи бактериални или вирусни антигени показа, че тези хемоцианини могат да бъдат използвани по същия начин, както и класическия KLH. Анти-туморните качества на двата хемоцианина бяха тествани in vivo в миши модел на колоректален рак.   

Научните дейности в лабораторията са финансирани с грантове от Фонд „Научни изследвания“, билатерални договори с няколко университета, както и с чуждестранни източници, като Мрежата на Институт Пастьор (ACIP), двустранни договори с академии от Унгария, Италия, Тайван и Египет. Бяха реализирани и няколко договора с частни компании.

 

ПРОЕКТИ:

 

 • ДНК ваксини: насочване на вирусни антигени чрез генетично-конструирани химерни молекули” 2010–2016; Ръководител доцент д-р Андрей Чорбанов; Проект ДТК 02/19 НФНИ
 • Функционално подтискане на автореактивни Т клетки чрез антитялова терапия при миши и хуманизирани SCID модели на Системен лупус еритематозус и Множествена склероза“ 2011–2014; Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов; Проект ДДВУ 02/34 НФНИ:
 • Приемна T клетъчна терапия като нов подход за рак на панкреаса” 2016-2018; Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов; Съвместен проект между работни групи на БАН и Академия за Научни изследвания и технологии – Египет
 • Създаване на експериментален миши модел върху C57B6 инбредна миша линия при SPF (Specific pathogen free) стерилни условия за тестване на пробиотична активност и колонизациона способност” 2015-2017; Ръководител доцент д-р Андрей Чорбанов; Съвместен проект между ИМ-БАН и НЕОФАРМ България ЕООД
 • Нов подход за третиране на рак чрез активирани моноцит-произхождащи макрофаги” 2016-2019; Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов; Съвместен проект между работни групи на БАН и Национален съвет за научни изследвания – Италия
 • Изследване процеса на генериране на микрочастици от тромбоцити и промяна в морфологията им под въздействие на тромбоцит-активиращите и инхибиращи фактори при пациенти с дълбока венозна тромбоза носители на мутация PTM G20210A” 2016 – 2017; Ръководител доцент д-р Р. Комса. Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов; Съвместен проект между работни групи на ИМ-БАН и Медицински университет - Плевен
 • Изследване на качеството на овогенезата in vivo и in vitro в овоцити на мишки с експериментално предизвикан системен лупус“ 2016 – 2017; Ръководител доцент д-р С. Делимитрева. Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов; Съвместен проект между работни групи на ИМ-БАН и Медицински университет - София
 • Нов подход за туморна инхибиция чрез хемоцианинова терапия в модел на рак на дебелото черво” 2016 – 2017; Ръководител Ива Иванова; Проект на БАН за подпомагане на млади учени №293
 • Епигенетично модулиране на развитието на системен лупус еритематозус при животински миши пристанов модел на заболяването“ 2016 – 2017; Ръководител Асист. Никола Кереков; Проект на БАН за подпомагане на млади учени №292
 • Нов подход за терапия на Автоимунен Диабет чрез протеинови химерни молекули“ 2016 – 2017; Ръководител асис. Асист. Илиян Манойлов; Проект на БАН за подпомагане на млади учени №291
 • Проект ДН03/11 НФНИ: „Потискане на автореактивни B и T клетки чрез терапия с химерни молекули в хуманизиран SCID модел на Автоимунен Диабет Тип 1“ 2016-2019; Ръководител доцент д-р Андрей Чорбанов
 • Проект ДН01/9 НФНИ: „Анализ на нови физиологично aктивни свързващи места на човешки C1q“ 2016-2019; Ръководител доцент д-р И. Цачева. Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

 

 •  Mihaylova, N., Bradyanova, S., Chipinski, P., Herbath, M., Chausheva, S., Kyurkchiev, D., Prechl, J. and Tchorbanov, A. Annexin A1 as a target for managing murine pristane-induced systemic lupus erythematosus. Autoimmunity, 2017, http://dx.doi.org/10.1080/08916934.2017.1300884ISI IF:2.917
 • Birner, P., Tchorbanov, A., Natchev, S., Tuettenberg, J., Guentchev, M. The chemokine receptor CXCR7 influences prognosis in human glioma in an IDH1 dependent manner. J Clin Pathology 2015, 68, 10, 830-834. DOI: 10.1136/jclinpath-2015-202886 ISI IF:915
 • Isachenko V., Todorov P., Isachenko E., Rahimi G., Tchorbanov A., Mihaylova N., Manoylov I., Mallmann P., Merzenich M. Long-time cooling before cryopreservation decreased translocation of phosphatidylserine (Ptd-L-Ser) in human ovarian tissue. PLOS ONE 2015, 10 (6), e0129108 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0129108   ISI IF:3.2344. 
 • Gesheva V., Chausheva S., Mihaylova N., Manoylov I., Doumanova L., Idakieva K., Tchorbanov A. Anti-cancer properties of gastropodan hemocyanins in murine model of colon carcinoma. BMC Immunology 2014, 15:34, DOI: 10.1186/s12865-014-0034-3, ISI IF:2.4815.      
 • Birner P., Pusch S., Christov C., Mihaylova S., Toumangelova-Uzeir K., Natchev S., Schoppmann S.F., Tchorbanov A., Wesseling P., Streubel B., Tuettenberg J., Guentchev M. Mutant IDH1 inhibits PI3K/Akt signaling in human glioma. Cancer 2014,  120 (16), 2440-2447;  DOI: 10.1002/cncr.28732. ISI IF:5.0686.     
 • Kerekov N., Ivanova I., Mihaylova N., Nikolova M., Prechl J., Tchorbanov A. Built-in adjuvanticity of Genetically and Protein Engineered Chimeric Molecules for Targeting of Influenza A peptide epitopes. Immunol Research 2014, 60(1), 23-34; DOI 10.1007/s12026-014-8489-0, ISI IF:3.0987.      
 • Gesheva V., Kerekov N., Nikolova, K., Mihaylova N., Todorov T., Nikolova M., Tchorbanov A. Suppression of dsDNA-specific B Lymphocytes reduces disease symptoms in SCID model of mouse lupus. Autoimmunity 2014, 6;47(3):162-72; DOI: 10.3109/08916934.2014.883502, ISI IF:2.7148.      
 • Kerekov N., Michova A., Muhtarova M., Nikolov G., Mihaylova N., Petrunov B., Nikolova M., Tchorbanov A. Suppression of allergen-specific B lymphocytes by chimeric protein-engineered antibodies. IMBIO 2014, 219(1): 45–52; DOI 10.1016/j.imbio.2013.07.009.   ISI IF:3.0449.     
 • Nikolova, K., Kaloyanova, S., Mihaylova, N., Stoitsova, S., Chausheva, S., Vasilev, A., Lesev, N., Dimitrova, P., Deligeorgiev, T., Tchorbanov, A. New fluorogenic dyes for analysis of cellular processes by flow cytometry and confocal microscopy. J Photochem Photobiol B: Biology 2013, 129: 125-134. DOI 10.1016/j.photobiol.2013.10.010.   ISI IF:2.803
 • Gesheva V., Szekeres Z., Mihaylova N., Dimitrova I., Nikolova M., Erdei A., Prechl J., Tchorbanov A. Generation of gene-engineered chimeric DNA molecules for specific therapy of autoimmune diseases. Human Gene Therapy 2012, 23(6): 357-365. ISI IF:4.019
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur