Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ЛАБОРАТОРИЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИМУНОЛОГИЯ

 

Ръководител: Проф. д-р Андрей Чорбанов
Тeл.: +359 2 979 63 57
E-mail: tchorban@microbio.bas.bg

 

СЪСТАВ:

 

Гл. ас., д-р Николина Михайлова
Тел.: + 359 2 979 31 40
E-mail: mihaylova_n@microbio.bas.bg
  

Гл. ас., д-р Калина Николова-Ганева
Тел.: + 359 2 979 31 40

E-mail: nikolova.a.kalina@gmail.com  

Гл. ас., д-р Петя Ганова
Тел.:+ 359 2 979 31 40

E-mail: pganova@gmail.com  

Гл. ас., д-р Илиян Манойлов
Тел.:+ 359 2 979 31 40

E-mail: iliyanmanoylov@gmail.com  

Докторант Силвия Брадянова
Тел.:+ 359 2 979 31 40

E-mail: silvy.bradyanova@gmail.com  

 

ТЕКУЩИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

Основните научни интереси на Лаборатория по експериментална имунология са насочени към автоимунитета, автоимунните болести, алергията, ваксините и имуномодулаторите. Работата е фокусирана в разработването на нови подходи за специфично потискане на патологичните имунни клетки чрез генетично и протеиново-инженерни молекули при автоимунни, алергични, инфекциозни и туморни заболявания.

През последните години използвахме различни спонтанни и индуцирани миши модели на лупус за нашите терапевтични подходи. Успешно потиснахме лупусните симптоми в болни животни чрез третиране с протеиново или генно-инженерни химерни антитела, които свързват кръстосано Б-клетъчните рецептори и инхибиторни рецептори. 

Лабораторията е специлизирана в клинични изследвания и развиване на прецизни животински модели на човешки заболявания. Конкретни интереси са развитието на хуманизирани миши модели на болести като алергия, автоимунни заболявания – системен лупус, ревматоиден артрит, мултиплена склероза, диабет, както и туморни заболявания. Показахме, че е възможно да бъде потисната активността на автореактивните Б и Т-клетки от пациенти с лупус, автоимунен диабет и алергия към домашен прах в хуманизиран миши SCID модел чрез третирането им с хибридни молекули, съставени от моноклонално антитяло специфично към човешки негативен рецептор конюгиран с Б-клетъчни епитопи, разпознавани от патологичните антитела.

Работната група на доц. Чорбанов е фокусирана също и в разработване на миши и хуманизирани модели на тумори, главно върху глиомите и тяхната биология, както и в базовите механизми на развитието на злокачествените заболявания. Голяма част от активността на групата са и изследванията на имуно-модулиращата активност на протеини от черноморски рапани и градински охлюви като адюванти за бактериални и вирусни  ваксини, както и техният анти-туморен ефект. Използването на хемоцианини като адюванти във ваксини, съдържащи бактериални или вирусни антигени показа, че тези хемоцианини могат да бъдат използвани по същия начин, както и класическия KLH. Анти-туморните качества на двата хемоцианина бяха тествани in vivo в миши модел на колоректален рак.   

Научните дейности в лабораторията са финансирани с грантове от Фонд „Научни изследвания“, билатерални договори с няколко университета, както и с чуждестранни източници, като Мрежата на Институт Пастьор (ACIP), двустранни договори с академии от Унгария, Италия, Тайван и Египет. Бяха реализирани и няколко договора с частни компании.

 

ПРОЕКТИ:

 

 • ДНК ваксини: насочване на вирусни антигени чрез генетично-конструирани химерни молекули” 2010–2016; Ръководител доцент д-р Андрей Чорбанов; Проект ДТК 02/19 НФНИ
 • Функционално подтискане на автореактивни Т клетки чрез антитялова терапия при миши и хуманизирани SCID модели на Системен лупус еритематозус и Множествена склероза“ 2011–2014; Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов; Проект ДДВУ 02/34 НФНИ:
 • Приемна T клетъчна терапия като нов подход за рак на панкреаса” 2016-2018; Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов; Съвместен проект между работни групи на БАН и Академия за Научни изследвания и технологии – Египет
 • Създаване на експериментален миши модел върху C57B6 инбредна миша линия при SPF (Specific pathogen free) стерилни условия за тестване на пробиотична активност и колонизациона способност” 2015-2017; Ръководител доцент д-р Андрей Чорбанов; Съвместен проект между ИМ-БАН и НЕОФАРМ България ЕООД
 • Нов подход за третиране на рак чрез активирани моноцит-произхождащи макрофаги” 2016-2019; Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов; Съвместен проект между работни групи на БАН и Национален съвет за научни изследвания – Италия
 • Изследване процеса на генериране на микрочастици от тромбоцити и промяна в морфологията им под въздействие на тромбоцит-активиращите и инхибиращи фактори при пациенти с дълбока венозна тромбоза носители на мутация PTM G20210A” 2016 – 2017; Ръководител доцент д-р Р. Комса. Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов; Съвместен проект между работни групи на ИМ-БАН и Медицински университет - Плевен
 • Изследване на качеството на овогенезата in vivo и in vitro в овоцити на мишки с експериментално предизвикан системен лупус“ 2016 – 2017; Ръководител доцент д-р С. Делимитрева. Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов; Съвместен проект между работни групи на ИМ-БАН и Медицински университет - София
 • Нов подход за туморна инхибиция чрез хемоцианинова терапия в модел на рак на дебелото черво” 2016 – 2017; Ръководител Ива Иванова; Проект на БАН за подпомагане на млади учени №293
 • Епигенетично модулиране на развитието на системен лупус еритематозус при животински миши пристанов модел на заболяването“ 2016 – 2017; Ръководител Асист. Никола Кереков; Проект на БАН за подпомагане на млади учени №292
 • Нов подход за терапия на Автоимунен Диабет чрез протеинови химерни молекули“ 2016 – 2017; Ръководител асис. Асист. Илиян Манойлов; Проект на БАН за подпомагане на млади учени №291
 • Проект ДН03/11 НФНИ: „Потискане на автореактивни B и T клетки чрез терапия с химерни молекули в хуманизиран SCID модел на Автоимунен Диабет Тип 1“ 2016-2019; Ръководител доцент д-р Андрей Чорбанов
 • Проект ДН01/9 НФНИ: „Анализ на нови физиологично aктивни свързващи места на човешки C1q“ 2016-2019; Ръководител доцент д-р И. Цачева. Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

 

 •  Mihaylova, N., Bradyanova, S., Chipinski, P., Herbath, M., Chausheva, S., Kyurkchiev, D., Prechl, J. and Tchorbanov, A. Annexin A1 as a target for managing murine pristane-induced systemic lupus erythematosus. Autoimmunity, 2017, http://dx.doi.org/10.1080/08916934.2017.1300884ISI IF:2.917
 • Birner, P., Tchorbanov, A., Natchev, S., Tuettenberg, J., Guentchev, M. The chemokine receptor CXCR7 influences prognosis in human glioma in an IDH1 dependent manner. J Clin Pathology 2015, 68, 10, 830-834. DOI: 10.1136/jclinpath-2015-202886 ISI IF:915
 • Isachenko V., Todorov P., Isachenko E., Rahimi G., Tchorbanov A., Mihaylova N., Manoylov I., Mallmann P., Merzenich M. Long-time cooling before cryopreservation decreased translocation of phosphatidylserine (Ptd-L-Ser) in human ovarian tissue. PLOS ONE 2015, 10 (6), e0129108 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0129108   ISI IF:3.2344. 
 • Gesheva V., Chausheva S., Mihaylova N., Manoylov I., Doumanova L., Idakieva K., Tchorbanov A. Anti-cancer properties of gastropodan hemocyanins in murine model of colon carcinoma. BMC Immunology 2014, 15:34, DOI: 10.1186/s12865-014-0034-3, ISI IF:2.4815.      
 • Birner P., Pusch S., Christov C., Mihaylova S., Toumangelova-Uzeir K., Natchev S., Schoppmann S.F., Tchorbanov A., Wesseling P., Streubel B., Tuettenberg J., Guentchev M. Mutant IDH1 inhibits PI3K/Akt signaling in human glioma. Cancer 2014,  120 (16), 2440-2447;  DOI: 10.1002/cncr.28732. ISI IF:5.0686.     
 • Kerekov N., Ivanova I., Mihaylova N., Nikolova M., Prechl J., Tchorbanov A. Built-in adjuvanticity of Genetically and Protein Engineered Chimeric Molecules for Targeting of Influenza A peptide epitopes. Immunol Research 2014, 60(1), 23-34; DOI 10.1007/s12026-014-8489-0, ISI IF:3.0987.      
 • Gesheva V., Kerekov N., Nikolova, K., Mihaylova N., Todorov T., Nikolova M., Tchorbanov A. Suppression of dsDNA-specific B Lymphocytes reduces disease symptoms in SCID model of mouse lupus. Autoimmunity 2014, 6;47(3):162-72; DOI: 10.3109/08916934.2014.883502, ISI IF:2.7148.      
 • Kerekov N., Michova A., Muhtarova M., Nikolov G., Mihaylova N., Petrunov B., Nikolova M., Tchorbanov A. Suppression of allergen-specific B lymphocytes by chimeric protein-engineered antibodies. IMBIO 2014, 219(1): 45–52; DOI 10.1016/j.imbio.2013.07.009.   ISI IF:3.0449.     
 • Nikolova, K., Kaloyanova, S., Mihaylova, N., Stoitsova, S., Chausheva, S., Vasilev, A., Lesev, N., Dimitrova, P., Deligeorgiev, T., Tchorbanov, A. New fluorogenic dyes for analysis of cellular processes by flow cytometry and confocal microscopy. J Photochem Photobiol B: Biology 2013, 129: 125-134. DOI 10.1016/j.photobiol.2013.10.010.   ISI IF:2.803
 • Gesheva V., Szekeres Z., Mihaylova N., Dimitrova I., Nikolova M., Erdei A., Prechl J., Tchorbanov A. Generation of gene-engineered chimeric DNA molecules for specific therapy of autoimmune diseases. Human Gene Therapy 2012, 23(6): 357-365. ISI IF:4.019
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur