Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС „ДОКТОР“ НА 29.06.2023 Г.

На 29.06.2023г. (четвъртък) от 11.00 ч. в заседателната зала на Институт по Микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Николина Атанасова Атанасова на тема "Разграждане на пластмаси от термофилни и халофилни бактерии, изолирани от български екстремни ниши".

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института.

Автореферат на Николина Атанасова Атанасова - български език, english

 

Научно жури:

Вътрешни членове:

проф. Пенка Младенова Петрова,дн

акад. Атанас Иванов Павлов,дн

 

Външни членове:

проф. д-р Петя Койчева Христова - СУ-БФ

проф. д-р Велизар Костадинов Гочев – ПУ „Паисий Хилендарски“

доц. д-р Анна Атанасова Томова - СУ-БФ

 

РЕЦЕНЗИИ:

проф. Пенка Младенова Петрова,дн –– български език, english - Председател

проф. д-р Велизар Костадинов Гочевбългарски език; english

СТАНОВИЩА:

акад. Атанас Иванов Павлов,дн - български език; english

Проф. д-р Петя Койчева Христовабългарски език; english

доц. д-р Анна Атанасова Томова – български език; english

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur