Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Конкурс (ДВ. БР 21/07.03.2023г.) за професор по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация от ЗРАСРБ за нуждите на Департамента Вирусология с единствен кандидат

Конкурс (ДВ. БР 21/07.03.2023г.) за „професор” по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация от ЗРАСРБ за нуждите на Департамента ”Вирусология”, Лаборатория „Модификатори на биологичния отговор и патогенеза на вирусните инфекции” с единствен кандидат доц. Милка Милчева Милева

Автореферат на дисертация
Резюмета на научни публикации

Рецензии:
Проф. Людмила Владимирова Кабаиванова – ИМикБ – БАН– български език, English
Проф. д-р Надка Иванова Бояджиева,дмн, МУ - София, Катедрата по фармакология и токсикология– български език, English
Проф. д-р Румен Павлов Николов, дм, МУ – София, Катедрата по фармакология и токсикология– български език, English

Становища: 
Председател - Проф. Пенка Младенова Петрова, дн – ИМикБ – БАН– български език, English
Проф. д-р Милен Иванов Георгиев, - ИМикБ - БАН– български език, English
Проф. Магдалена Спасова Кондева-Бурдина, дф, Фармацевтичен факултет при МУ, Катедра  по фармакология, фармакотерапия и токсикология“– български език, English
Проф. д-р Яна Димитрова Чекаларова, дм – Институт по невробиология, БАН– български език, English

Второто заседание на научното жури ще се състои на 22.06.2023 г. от 14,00 ч. в заседателната зала на Институт по Микробиология „Стефан Ангелов“ - БАН. 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur