Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС „ДОКТОР“ НА 14.09.2023 г.

На 14.09.2023 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в заседателната зала на Институт по Микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Мартина Стоянова Савова, редовен докторант в ИМикБ при БАН на тема: „Механизми на модулиране процесите на затлъстяване при ин витро модел на човешки адипоцити чрез прилагане на биологично-активни молекули

Научен ръководител: проф. д-р Милен Иванов Георгиев

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института.

Автореферат на Мартина Стоянова Савова - български езикEnglish

Научно жури:

Вътрешни членове:
Проф. д-р Людмила Кабаиванова
Доц. д-р Петя Димитрова

Външни членове:
Чл. кор. проф. д-р Алберт Кръстанов, дтн
Чл. кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дмн
Проф. д-р Магдалена Кондева-Бурдина

РЕЦЕНЗИИ:

Доц. д-р Петя Димитрова - български език, English - Председател
Чл. кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дмн - български езикEnglish

СТАНОВИЩА:

Проф. д-р Людмила Кабаиванова - български езикEnglish
Чл. кор. проф. д-р Алберт Кръстанов, дтн - български езикEnglish
Проф. д-р Магдалена Кондева-Бурдина - български език,English

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur