Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС „ДОКТОР“ НА 18.10.2023 Г.

На 18.10.2023 г. (сряда) от 11.00 ч. в заседателната зала на Институт по Микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Кристиана Мирославова Амирова, редовен докторант в ИМикБ при БАН на тема: „Изолиране на природни молекули, модулиращи функцията на транскрипционен фактор Nrf2

Научни ръководители: проф. д-р Милен Иванов Георгиев и доц .д-р Петя Асенова Димитрова – ИМикБ-БАН. 

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института.

Автореферат на Кристиана Мирославова Амирова - български език 

Научно жури:
Вътрешни членове:
1.    доц. д-р Николина Михайлова Михайлова – ИМикБ - БАН
2.    доц. д-р Златка Милчева Алексиева – ИМикБ - БАН
3.    проф. Милен Иванов Георгиев – ИМикБ - БАН
Външни членове:
4.    проф. д-р Велизар Костадинов Гочев – ПУ „Паисий Хилендарски“
5.    проф. Милена Петкова Попова - ИОХЦФ-БАН

РЕЦЕНЗИИ:
доц. д-р Николина Михайлова Михайлова -
български език, English - Председател
проф. д-р Велизар Костадинов Гочев -
български език, English

СТАНОВИЩА:
доц. д-р Златка Милчева Алексиева -
български език, English
проф. Милен Иванов Георгиев - български език, English
проф. Милена Петкова Попова - български език, English
 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur