Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

SPECIAL EDITION #PNAM 2023

 
 
           Pasteur Network Newsletter
 
 
 
November 2023
 
 
SPECIAL EDITION #PNAM 2023
 
 
Pasteur Network Annual Meeting 2023 will take place in Tunis
 
 
OPENING CEREMONY
 
 
Follow the Live Streaming on Sunday 19, 2023 - 6pm (UTC+1)
 
Chaired by Hechmi Louzir, former ​​​​​Director General ​of the Institut Pasteur de Tunis​ (IPT)​ and ​Pr. ​Samia Menif, ​actual Director General​ of the IPT, Amadou Sall, President​​ of the Pasteur Network & CEO of the Institut Pasteur de Dakar, Stewart Cole, President of the Pasteur Network Foundation & President of the Institut Pasteur, Rebecca Grais, Executive Director of the Pasteur Network, Ali M'rabet, Minister of Health of Tunisia, ​Moncef Boukthir, Minister of Higher Education and Scientific Research of Tunisia. A keynote speech from Stewart Cole and the History of Arabic Medicine by Rafik Boukhris will be delivered.
 
ABOUT THE INSTITUT PASTEUR DE TUNIS
 
 
A member of the Pasteur Network established since 1893
 
The Institut Pasteur de Tunis (IPT) is a public health institution under the authority of the Ministry of Health. Its mission is to carry out epidemiological and clinical studies, biomedical investigations, as well as research activities pertaining to human and animal health.
 
More information
 
Pasteur Network
28, rue du Docteur Roux
75724 Paris Cedex 15
Twitter
LinkedIn
 
 
© 2023 Pasteur Network
 
 
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur