Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Успешни истории на български учени в Мрежата Пастьор

На 7-ми март 2024 г. в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ - БАН се проведе тържествено честване, посветено на 77-та годишнина от основаването на Института и на 20-та годишнина от членството му в мрежата Пастьор.
Събитието откри проф. Пенка Петрова, Директор на ИМикБ с кратка презентация посветена на успехите на Института, визията и стратегията за развитието му и неговото място в мрежата Пастьор.
Приветствие към присъстващите отправи д-р Сесилия Кастийо, отговорник за регионалното и стратегическо развитие на Мрежата Пастьор в Евро-Средиземноморския регион, която запозна аудиторията с перспективите и насоките за развитеи на Мрежата, както и възможностите за сътрудничество.
В последвалата сесия „Успешни истории на български учени в мрежата Пастьор“, бяха изнесени презентации от учени, които са били на обмен в различни институти.
доц. д-р Виолета Вълчева, ръководител на Лаборатория „Молекулярна биология на микобактерии“, Департамент „Инфекциозна микробиология“ представи „Предизвикателствата в Мрежата Пастьор и ползите от научно сътрудничество“ .
гл. ас. д-р Илиян Манойлов, Лаборатория „Експериментална имунология“, Департамент „Имунология“, представи „Дизайн на ваксини и генериране на нови експериментални модели“ .
гл. ас. д-р Милена Лесева, Лаборатория „Експериментална имунотерапия“, Департамент имунология - „Подкрепа за високи научни постижения и кариерно израстване чрез ACIP колаборации“ .

Годишната награда за значими научни постижения за 2024 г. на Научния съвет на Института по микробиология „Стефан Ангелов“, бе присъдена на колектив: МАРТИНА САВОВА, ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВА, МИЛЕН ГЕОРГИЕВ Лаборатория "Метаболомика", Департамент "Биотехнология", Институт по микробиология „ Стефан Ангелов“, БАН, за публикация: Savova, M.S., Mihaylova, L.V., Tews, D., Wabitsch, M., Georgiev, M.I. Targeting PI3K/AKT signaling pathway in obesity. Biomedicine and Pharmacotherapy, 2023 vol. 159, 114244. 
Наградата връчи проф. Пенка Петрова, Директор на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ 

Ежегодната награда за най-добра работа на млад микробиолог на Фондация „Стефан Ангелов“ бе връчена на:
ас. Никола Ралчев Лаборатория „Експериментална имунология“, Департамент „Имунология“, ИМикБ, за публикация: Ralchev Ralchev, N., Lyubenova Bradyanova, S., Valerieva Doneva, Y., Mihaylova, N., Vikentieva Elefterova-Florova, E., Ivanov Tchorbanov, A., ... & Fagone, P. (2023). Exploring the Role of CD74 and D-Dopachrome Tautomerase in COVID-19: Insights from Transcriptomic and Serum Analyses. Journal of Clinical Medicine, 12(15), 5037.

Бяха връчени и две поощрителни награди на:
ас. Петя Димитрова Димитрова; Лаборатория „Клетъчна микробиология“, Департамент „Обща микробиология“, ИМикБ, за публикация: и на ас. P.D.; Damyanova, T.; Paunova-Krasteva, T. Chromobacterium Violaceum: A Model for Evaluating the Anti-Quorum Sensing Activities of Plant Substances. Sci. Pharm. 2023, 91, 33. 
д-р Преслава Михайлова Христова- Асистент в катедра „Микробиология,вирусология и медицинска генетика”, Медицински университет – Плевен за публикация: Hristova PM, Nankov VM, Hristov IG, Trifonov SV, Alexandrova AS, Hitkova HY. Gut colonization with vancomicyn-resistant enterococci among patients with hematologic malignancies. Gut Pathog. 2023 Mar 9;15(1):12.
Наградите връчи чл.-кор. Христо Найденски.
 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur