Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Институт по микробиология „Стефан Ангелов”

Значителни са постиженията в изучаването на етиологията и развитието на диагностични методи и препарати за имунопрофилактика на различни инфекциозни заболявания. Изследват се бактерии, микоплазми, L-форми, антибиозата, антибактериални медицински препарати, както и причинителите на протозойни инфекции. Акад. Владимир Марков поставя началото на проучванията в областта на инфекциозната имунология. Промишлената микробиология като направление в работата на института започва с изследванията на акад. Игнат Емануилов върху микробиологията на млякото и млечните продукти, биохимията и физиологията на млечнокиселите бактерии и приложението на бактериални ензими (протеинази) в производството на сирене. Започват и проучвания на филаментозните гъби като продуценти на биологично активни вещества. Към 1964 г. научната дейност на Института се групира около два основни проблема: І. Метаболизъм и биосинтез на микроорганизмите и тяхната регулация; ІІ. Природа и закономерности на взаимодействията между микро- и макроорганизмите. Оттогава до днес:

В областта на микробната морфология са натрупани електронномикроскопски данни за множество бактерии, филаментозни гъби, дрожди и клетки на имунната система на макроорганизма. Изследванията в областта на микробната биохимия имат за цел изясняването на основни характеристики от физиологията и биосинтетичните възможности на микробните клетки. Охарактеризирани са редица ензими (рибонуклеази, кисела и алкална фосфатази от дрожди, бактериални невраминидаза и луцифераза), протеиназни и нуклеазни инхибитори, микробиологична трансформация на стероиди и протеин-липидните взаимодействия в бактериалните мембрани във връзка със секрецията на извънклетъчни ензими. В резултат на систематичните изследвания на проф. Симеон Гълъбов и неговите сътрудници са изяснени връзките между антигенната структура и биологичните свойства на бактериалните ендотоксини чрез прилагане на различни методи за тяхната детоксикация. Получени са данни за медицинското приложение на ендотоксини на базата на тяхната антигенност (диагностични китове), имуногенност (ваксини), интерферон-индуцираща активност и тумор-некротично действие. Основоположник в областта на микробната генетика е проф. Калчо Марков, чл. кор. на БАН. Изследванията в тази област са свързани с интерференцията на профаги, генетичният трансфер при Bacillus thuringiensis и стрептокотите от Група А, хибридизацията на Actinomyces sp. целяща увеличение на продуктивността, конструкцията на генни карти на стрептомицети – продуценти на антибиотици, молекулната идентификация на микроорганизмите чрез полимеразна верижна реакция, генетичната диференциация чрез М13 ДНК фингерпринтинг и риботипиране. Институтът по микробиология винаги е бил лидер в приложната микробиология. Изолирани са микробни продуценти на широк спектър биологично активни вещества (ензими, аминокиселини, каротиноиди, разнообразни антибиотици с различен спектър на активност). Подробно се изучават физиологията и биохимията на микробните продуценти, включително екстремофилни бактерии (термофилни и алкалофилни), както и свойствата на синтезираните от тях продукти. Развит е широк набор от методи за имобилизиране на ензими и клетки на микроби, продуценти на биологично активни вещества. В областта на инфекциозната бактериология изследванията се насочват към промените в патогените в хода на инфекциозния или имунизационния процес (чл. кр. проф. Александър Тошков и сътрудници). По-късно се поставя ударение върху факторите и механизмите на бактериалната вирулентност и взаимодействията между бактериите и гостоприемника, на модела на инфекции с Yersinia, Salmonella и Burgholderia pseudomallei (проф. Димитър Велянов и сътрудници). В началото на 60-те години започват изследванията в областта на експерименталната химиотерапия на вирусните инфекции. Търсенето на инхибитори на вирусната репликация от български лекарствени растения (изпитвани предимно върху грипния вирус) впоследствие се разширяват към систематична работа за създаване и характеризиране на нови ефективни антивирусни препарати (срещу грипни, тога и др. групи вируси), комбинирано действие на вирусни инхибитори (ефективни срещу херпес и пикорнавируси) и техните механизми на действие. Пионерните за българската имунология изследвания на акад. Владимир Марков са продължени с изучаването на клетъчния имунитет и L-формите на бактериите под ръководството на проф. Вълчан Вълчанов и проф. Асен Тошков. Проведен е широкоспектърен имунофармакологичен скрининг, целящ селекцията на нови активни вещества.

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur