Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Споразумение за академично сътрудничество между Института по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН и Nanjing University of Science & Technology, Китай

На 10 май 2024 г. делегация от китайския Университет за наука и технологии в град Нандзин, Китай, посети Института по микробиология „Стефан Ангелов“ за подписване на Споразумение за академично сътрудничество между двете научни организации. От българска страна Споразумението бе подписано от проф. дн Пенка Петрова, директор на ИМикБ, а от китайска – от проф. Jun ZHANG, председател на Университетския съвет.

Институтът по микробиология на БАН е партньор на Факултета по автоматизация на Университета за наука и технологии в град Нанджин при изпълнението на проект „Експериментални проучвания, моделиране, наблюдение и екстремум-търсещи оптимални интелигентни технологии за управление на двуфазен процес на анаеробна биодеградация на лигноцелулозни отпадъци с производство на водород и метан“. Ръководител на проекта от българска страна е проф. д-р Людмила Кабаиванова, от китайска - проф. Haoping WANG, а финансирането е по Програма за двустранно сътрудничество България – Китай на Фонд научни изследвания (КП-06-ИП-КИТАЙ/3).

Гости на Института по микробиология бяха още проф. Lianfa BAI, декан на Факултет по електроника и оптично инженерство, проф. Haoping WANG, заместник-декан на Китайско-Френския Инженерен Факултет и проф. Liang LI, заместник-декан на Физическия факултет. Проф. д-р Нели Косева, Главен научен секретар на БАН, представи дейността на Академията и възможностите за колаборации. На срещата присъстваха още: чл.-кор. дбн проф. Нина Атанасова, научен секретар на Направление „Биомедицина и качество на живот“, проф. д-р Цветанка Бабева, директор на ИОМТ и доц. д-р Татяна Куцарова, директор на ИЕ, гости и учени, специализирали в Китай. По време на посещението, проф. дн. Пенка Петрова, Директор на ИМикБ и проф. Людмила Кабаиванова, зам.-директор на ИМикБ, обсъдиха с представителите на китайската делегация напредъка по проекта и възможностите за разширяване на двустранното научно сътрудничество. 
 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur