Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Договор за сътрудничество подписаха Институт по микробиология Стефан Ангелов - Българска академия на науките и Софийски университет Св. Климент Охридски

На 31. 05. 2024 г. в гр. София, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, водещо научно звено на Българската академия на науките, в областта на микробиологията, вирусологията и имунологията, важен пълноправен член на Международната Мрежа Институти „Пастьор“ (Pasteur Network) в Югоизточна Европа и най-старото висше учебно заведение в България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, подписаха договр за сътрудничеството в множество образователни и научни направления.

Договорът за сътрудничество е свързан със създаването на възможности за съвместна подготовка на висококвалифицирани специалисти в бакалавърски и магистърски програми; подобряване качеството на обучение и подготовка на докторанти по акредитираните направления (4.3. Природни науки) чрез разработване на съвместни докторантски курсове и обмен; съвместно разработване на научно-изследователски проекти и кандидатстване за външно финансиране като партньори, включитено и с външни организации при взаимно съгласие;съвместно организиране и подпомагане при провеждането на научни форуми, конференции, конгреси, семинари, уоркшопи, дни на отворените врати и други научни и обществени изяви; подпомагане на мобилността, обмяната на опит и професионалното усъвършенстване на на студенти и преподаватели чрез участието им в обучителни курсове и краткосрочни специализации в страната и чужбина, вкл. организирани от Мрежата „Пастьор“.

Договорът е основа за успешно дългосрочно сътрудничество, в полза на развитието на науката и обществото.
 

   

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur