Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ОП -1/2020 г.

ОП-01/2020 г.  ДОСТАВКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ – ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ - БАН“

7. Разяснения  - качен на 23.03.2020 г.
10. Протокол № 1 от работата на комисията - дата на публикуване 23.06.2020 г.
11. Протокол №2 - апаратура ЦК, 2020 г. - дата на публикуване 21.09.2020
13. Протокол №3 -апаратура ЦК, 2020 г. - дата на публикуване 23.11.2020
14. Доклад на комисия - дата на публикуване 23.11.2020 г.
15. Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 23.11.2020 г.
16. Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 22.01.2021 г.
17. Договори:
 1. ФОТ ОП 1 ЦК-Договор №178 18.12.2020 , поз 21 Комплект едноканални вариабълни пипети_Optimized
 2. АА Медикъл ОП 1 ЦК-Договор № 179 22.12.2020 ,поз 22 система за течна хроматография_Optimized
 3. АА Медикъл ОП 1 ЦК-Договор № 180 22.12.2020 ,поз 13 доставка на PCR_Optimized
 4. АА Медикъл ОП 1 ЦК-Договор № 181 22.12.2020 ,поз 10 доставка на фотодокументационна система_Optimized
 5. Елта ОП 1 ЦК-Договор № 184.13.1.2021 ,поз 1 центрофуга_Optimized
 6. Елта ОП 1 ЦК-Договор № 185.13.1.2021 ,поз 7 спектрофотометър за плаки_Optimized
 7. Елта ОП 1 ЦК-Договор № 186.13.1.2021 ,поз 8 CO2 инкубатор_Optimized
 8. Елта ОП 1 ЦК-Договор № 187.13.1.2021 ,поз 11 дълбокозамразяващ фризер_Optimized
 9. Елта ОП 1 ЦК-Договор № 188.13.1.2021 ,поз 12 система за течен азот_Optimized
 10. Елта ОП 1 ЦК-Договор № 189.13.1.2021 ,поз 14 микроарей скенер_Optimized
 11. Антисел ОП 1 ЦК-Договор № 190 19.1.2020 ,поз 18 авноматизиран брояч на клетки-готов_Optimized
 12. Лабтех ОП 1 ЦК-Договор № 191 25.1.2020 ,поз 2 3D шейкър_Optimized
 13. Лабтех ОП 1 ЦК-Договор № 192 25.1.2020 ,поз 6 система за йонизирана вода_Optimized
 14. Биосистеми ОП 1 ЦК-Договор № 193 25.1.2020, поз19спектрофотометър_Optimized
 15. Биосистеми ОП 1 ЦК-Договор № 194 25.1.2020 ,поз 20 многорежимен четец_Optimized
 16. Лабимекс ОП 1 ЦК Договор № 195 26.1.2021 ,поз 3 аналитична везна
 17. Лабимекс ОП 1 ЦК Договор № 196 26.1.2021 ,поз 4 лабораторна везна Optimized
 18. Лабимекс ОП 1 ЦК-Договор № 197 26.1.2021 ,поз 5 хладилна центрофуга_Optimized
 19. Лабимекс ОП 1 ЦК-Договор № 198 26.1.2021 ,поз 17 Ламинарен бокс клас 2_Optimized
 20. CTL Europe ОП 1 ЦК-Договор №199 2.4.2021 , поз 9 -EliSpot четец_Optimized
 21. Биомедика ООД ОП 1 ЦК-Договор № 183 22.12.2020 ,поз 16 система за хистологични изследвания_Optimized
 22. Медицинска техника инженеринг ОП 1 ЦК-Договор № 182 22.12.2020, поз 15 микроскопска апаратура_Optimized
 
 
 До всички заинтересовани лица, Възложителят съобщава, че на основание § 13, ал. 1 от ЗР на ЗИДЗМДВИП, срокът за обжалване на решението за откриване на процедурата продължава да тече от 17.04.2020 г. и изтича на 24.04.2020 г. 
 
Удължава се срокът за подаване на офертите до 27.05.2020 г. 17:00 часа.
 
Максимален срок, през който оферентът е обвързан с офертата: 23.11.2020 г. , 00:00 часа.
 
Условия за отваряне на офертите: 29.05.2020 г. , 11:00 часа.
 
 Дата на създаване: 16.03.2020 г. в 16.55 ч
 
 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur