Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ПРОЕКТИ

Проект КП-06-Н21/13 ОТ 2018 г. - "Нови ензими от групата на сиалидазите при филаментозни гъби" „Технологичен модел за микробно разграждане на целулозосъдържащи отпадъци в система за жизнеобезпечаване на пилотирани космически полети“ Проект BG16RFOP002-1.005-0150, „Иновации и развитие в Неофарм България ЕООД“ Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ Проект № ДФНИ-Е02/13, АБР: E02-13, „Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан“ - Ръководител: доц. д-р Иван Симеонов Симеонов Проекти, одобрени от ФНИ по Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2017 г. „Иновативен биотехнологичен подход за откриване на нови противоракови молекули от златен корен” - ръководител гл. асис. д-р Андрей Марчев „Нов подход за потискане на антиген-специфични лимфоцити при миши модел на алергия към домашен прах чрез протеинови инженерни молекули” - ръководител асист. д-р Никола Кереков „Супресията на функционалната активност на системата на комплемента като превантивен и прогностичен подход при експериментален ревматоиден артрит" - ръководител асист. д-р Петя Ганова Проекти, одобрени от ФНИ по Конкурс за финансиране на научни изследвания 2017 г. с Базова организация Институт по микробиология: "Потискане развитието на автоимунни заболявания посредством епигенетична модификация на генома в миши модели на системен лупус", ръководител гл. асист. д-р Калина Николова-Ганева "Експериментален остеоартрит и взаимовръзка с яйчниковата функция: влияние на естрадиол и фоликулостимулиращ хормон", ръководител проф. Нина Ивановска, дбн "Сиртуини (SIRTs) – нови мишени за фина селективна епигенетична регулация на патологията при ставно възпаление по време на грипна инфекция", ръководител доц. д-р Петя Димитрова „Генетично разнообразие и полулационна структура на щамове Mycobacterium bovis, изолирани от говеда от различни региони на България”, ръководител доц. Магдалена Боновска, двм "Биоразнообразие от млечнокисели бактерии в български лечебни растения и използване на биологичния им потенциал", ръководител доц. д-р Дора Бешкова Проекти, одобрени от ФНИ по Конкурс за финансиране на научни изследвания 2017 г. в партньорство с Институт по микробиология: „Зелени подходи за оползотворяване на зеленото богатство – природни дълбокоевтектични разтворители за извличане на биологично активни вещества от природни обекти”, ръководител проект чл.-кор. Вася Банкова, дн /ИОХЦФ/, ръководител екип от ИМикБ  чл.-кор. Христо Найденски, двмн; „Нов подход за лечение на рак чрез епитоп-специфично туморно инхибиране“, ръководител екип доц. д-р Красимира Идакиева /ИОХЦФ/, ръководител на екип от ИМикБ доц. д-р Андрей Чорбанов; „Нова генерация мултиимуноанализи за безопасност на храните на базата на магнитни наночастици: Разработване и валидация за токсични замърсители“, ръководител проект проф. Цонка Годжевъргова, дтн /У-тет „Проф. д-р А. Златаров”- гр.Бургас/, ръководител на екип доц. д-р Андрей Чорбанов; „Активност на комбинации от ентеровирусни инхибитори с изяснен механизъм на действие и малки РНК- към ентеровируси”, ръководител проект доц. д-р Николай Петров /ИПАЗР „Н. Пушкаров”, ръководител екип от ИМикБ акад. Ангел Гълъбов; „Изолиране, характеристика и изследване на антитуморните свойства на природни биологично активни вещества, продуцирани от бактерии и водорасли”, ръководител проект доц. д-р Биляна Николова-Лефтерова /ИББИ/, ръководител екип от ИМик доц. Д-р Людмила Кабаиванова; "Получаване на 2,3-бутандиол чрез ферментация на отпадна биомаса от новоизолирани и рекомбинантни щамове", ръководител проект проф. д-р Калоян Петров /ИИХ/, ръководител екип от ИМик Бдоц. Д-р Пенка Петрова; "Биодеградация на ксенобиотици в постоянно електрично поле", ръководител проект проф. Венко Бешков /ИИХ/, ръководител екип от ИМикБ доц. д-р Златка Алексиева. Проекти  ЕЕА BG 09 Проект „Разнообразие и биотехнологичен потенциал на Archaea от български горещи извори” Договор №Д03-100 от 05.06.2015 г. Проект “RATIONAL DESIGN OF ANTIBOGY REPERTOIRE PROBES USING PEPTIDE ARRAYS” Договор №Д03-103 от 19.06.2015 г.

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Мрежа „Пастьор”
Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur