Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Конкурс (обявен в ДВ бр. 60 от 29.07.2022 г.) за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки; научна специалност Вирусология с единствен кандидат

Конкурс (обявен в ДВ бр. 60 от 29.07.2022 г.) за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки; научна специалност Вирусология с единствен кандидат гл. ас. д-р Нели Миленова Вилхелмова - Илиева

Автореферат на дисертация

Резюмета на научни публикации български и английски език.

 

Рецензии и становища:

Председател: Становище от доц. д-р Екатерина Крумова - български, еnglish;

Рецензия от  проф. д-р Радостина Александрова - български, еnglish;

Рецензия от проф. д-р Нели Корсун, дн - български, еnglish;

Становище от проф. д-р Милен Георгиев - български, еnglish;

Становище от проф. д-р Мария Ангелова – Дянкова, дн - български, еnglish;

Становище от проф. Райко Пешев, дн - български, еnglish;

Становище от проф Стоян Шишков - български, еnglish;

 

Заседанието на Научното жури ще се състои на 12.01.2023 г. от 14:00 часа в Института.

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur