Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВИРУСОЛОГИЯ

 

 

Ръководител: Доц. д-р Иванка Николова
Тел.: +359 2 979 31 09
E-mail: inikolova@microbio.bas.bg

СЕМИНАРИ:

 

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ОБЩА ВИРУСОЛОГИЯ

Председател: Доц. д-р Иванка Николова
Тел.: +359 2 979 31 09
E-mail: inikolova@microbio.bas.bg

Зам, председател: Гл. ас. д-р Петър Грозданов
Тел.: +359 2 979 31 09
E-mail: grozdanov@microbio.bas.bg

Секретар: Гл. ас. д-р Лора Симеонова
E-mail: losimeonova@gmail.com
Тел.:  +359 2 979 3194

 

ЛАБОРАТОРИИ:

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ХИМИОТЕРАПИЯ НА ЕНТЕРОВИРУСНИТЕ ИНФЕКЦИИ

Ръководител: Доц. д-р Иванка Николова
Тел.: +359 2 979 31 09
E-mail: inikolova@microbio.bas.bg

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ХИМИОТЕРАПИЯ НА ГРИП

Отговорник ръководител: Гл. ас. д-р Лора Симеонова
Тел.: +359 2 979 31 94
E-mail: losimeonova@gmail.comlora_simeonova@microbio.bas.bg

ДНК ВИРУСИ И ОНКОЛИТИЧНИ ВИРУСИ

Ръководител: Доц. д-р Нели Вилхелмова
Тел.: +359 2 979 31 86
E-mail:
nelivili@gmail.com

МОДИФИКАТОРИ НА БИОЛОГИЧНИЯ ОТГОВОР И ПАТОГЕНЕЗА НА ВИРУСНИТЕ ИНФЕКЦИИ

Ръководител: Проф. д-р Милка Милева
Тел.: +359 2 979 31 85
E-mail:
milkamileva@gmail.com

 

ТЕКУЩИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

 • Експериментална химиотерапия на вирусните инфекции: широкоспектърен скрининг за антивирусна активност на химически синтезирани субстанции и природни продукти. Основни антивирусни модели (ентеровируси, грипни вируси, тога- и флавивируси (BVDV), респираторно-синцитиален вирус, човешки аденовируси, херпесни вируси, ваксиния вирус). Разработване нови антивирали. Връзка между химическа структура-антивирусна активност. Комбинирани ефекти. Механизъм на действие. Лекарствена резистентност (фенотипна и генотипна характеристика на лекарствено-резистентни мутанти). Експериментални ентеровирусни и грипни инфекции на животински модели.
 • Модификатори на биологичния отговор като антивирали: антиоксиданти, имуномодулатори, индуктори на интерферони; комбинирани ефекти на антивирусни вещества и модификатори на биологичния отговор.
 • Вирусоцидни микробициди: тестване на дезинфектанти за ръце и повърхности.
 • Онколитични вируси: парвовирус Н-1 – характеристики.
 • Човешки папилома вируси: роля в развитието на рак на маточната шийка и други неопластични локализации; молекулярно генетична епидемиология.
 • Балканска ендемична нефропатия: роля на вирусите в патогенезата.

 

ПРОЕКТИ:  

 

Текущи

 • „Нови производни на 2-циано-4-нитробензена и негови аналози с обещаваща антивирусна активност“ (2019-2022 г.), ФНИ.
  Ръководител: Доц. д-р Георги Добриков, Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН
  Екип от ИМикБ: Лаборатория по експериментална химиотерапия на ентеровирусните инфекции
 • „Биологични активности на български розови масла и подход към валоризация на отпадъците, получени от производството им“  (2019-2022 г.), ФНИ. 
  Ръководител: Доц. д-р Милка Милева
 • „Нови биологични подходи за ограничаване на инфекциозна патология при риби със значение за аквакултурите чрез използване на пробиотици и техни постметаболити“  (2019-2022 г.) Договор №КП-06 ПН 36/33 от 2019 г., ФНИ.Ръководител: Гл. ас. д-р Георги Атанасов, ИБЕИ-БАН.Екип от ИМикБ: Доц. д-р Светла Данова, Лили Добрева-докторант, гл.-ас. д-р Нели Вилхелмова, гл.-ас. д-р Лора Симеонова
 • „Активност на комбинации от ентеровирусни инхибитори с изяснен механизъм на действие и малки РНК- към ентеровируси”, ръководител проект доц. д-р Мария Стоянова/ИПАЗР „Н. Пушкаров”, ръководител екип от ИМикБ акад. Ангел Гълъбов;
 • „Сиртуини (SIRTs) – нови мишени за фина селективна епигенетична регулация на патологията при ставно възпаление по време на грипна инфекция“, ръководител доц. д-р Петя Димитрова, ръководител-екип от Департамент Вирусология – гл.ас. д-р Лора Симеонова

 

Приключили

 • Младежки проект към БАН: “Високоефективна химиотерапия на инфекции с Коксаки В3 вируси” (2015-2017), Ръководител на проекта – Аделина Стоянова, Финансиран по „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“, Българска академия на науките.
 • Младежки проект към БАН: “Изследване на комбинираното действие на оселтамивир и S-аденозил-L-метионин (SAM) върху оксидативните увреждания при експериментална грипна инфекция“ (2015-2017), Ръководител на проекта – Адриана Димитрова, Финансиран по „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“, Българска академия на науките.
 • Проект ДФНИ Б02/11: „Синтез и антиентеровирусна активност на нови диарил етери и техните комплекси с циклодекстрини“ (2014-2017), Ръководител на проекта – Акад. А. С. Гълъбов, Финансиран от Фонд научни изследвания, Колаборация с Институт по органична химия с център по фитохимия, Българска академия на науките.
 • Проект ДФНИ Б01-13: „Нов подход за високоефективна химиотерапия на ентеровирусните инфекции“ (2012-2017), Ръководител на проекта – Акад. А. С. Гълъбов, Финансиран от Фонд научни изследвания.
 • Проект ДФНИ Б01-19: „ Съвременна алтернатива за профилактика и лечение на грип – мултитаргетни подходи с високоефективни комбинации на антивирусни химиотерапевтици и биологично активни вещества“, Ръководител на проекта – гл.ас. Лора Симеонова, Финансиран от Фонд научни изследвания.
 • Проект със Сръбската Академия за науките и изкуствата: „ Балканска ендемична нефропатия”, Ръководител на проекта – Акад. Ангел С. Гълъбов (научна колаборация БАН-САСА).
 • Проект с Македонската Академия за науките и изкуствата: „ Балканска ендемична нефропатия”, Ръководител на проекта – Акад. Ангел С. Гълъбов (научна колаборация БАН-МАНУ).
 •  “Генетичен профил на населението по българските земи в тракийския период: нови перспективи върху българската история”, Ръководител на проекта – Акад. А. С. Гълъбов, Финансиран от БАН.

 

ЛИЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:  

 

 • Доц. Милка Милева, PhD:
  Грант за специализация в Национален институт по квантови и радиационни науки и технологии, Токио, Япония (октомври-ноември, 2016)
 • Главен асистент д-р Лора Симеонова:
  Специализация  (юни-юли, 2014 г.). “Influenza Viruses And Host Cell Signaling Pathways – Novel Targets For Antiviral Therapy” Институт по молекулярна вирусология, гр.Мюнстер, Германия; Ръководител: Проф. Стефан Лудвиг; Стипендия: Проект №BG051РО001/3.3-05-0001 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “, Проект „Наука-Бизнес”, МОН, Република България
  Специализация  (май-юли, 2010 г.). „Molecular Detection of Genetic Markers of Resistance of Influenza Viruses to Neuraminidase Inhibitors and Adamantanes“– France, Institut Pasteur Paris, Centre National de Référence du Virus Influenzae (Région France Nord); Ръководител: Проф. Силви ван дер Верф; Стипендия – FEMS (Federation of European Microbiology Societies)

 

ПОСТИЖЕНИЯ:  

 

 • Организиране на 23-та Международна конференция по антивирусни изследвания, София, Май 2011.
 • Подготовка и издаване на монография „Балканска ендемична нефропатия: Цялостен поглед“ (София, 2016).
 • Разработване на нов метод за лечение на антивирусни инфекции: последователно алтернативно прилагане (САА курс) на тройна комбинация от антиентеровирусни инхибитори.
 • Разработване на високо ефективен антивирусен микробицид „Manorapid Synergy“ (в сътрудничество с Antiseptica Ltd., Düsseldorf, Germany).
 • Характеризиране на виролитичните свойства на парвовирус Н-1 (в сътрудничество с Германския център за изследване на рака, Хайделберг, Германия).
 • Установяване на синергичен комбиниран ефект на оселтамивир и a-токоферол срещу инфекция с грипен вирус А(H3N2).
 • Изясняване на механизма на ефективност на тройна комбинация от антиентеровирусни инхибитори при последователно алтернативно прилагане (САА курс).
 • Изясняване на механизма на резистентност срещу дизоксарил при ентеровирусна инфекция ин виво.
 • Откриване на елагитанини като високо ефективни инхибитори на херпес симплекс вирус и установяване на техния ефект върху ацикловир-резистентни мутанти на херпес симплекс вирус.
 • Роля и молекулярно генетична характеристика на папилома вирусите в етиологията на рака на маточната шийка и предраковото състояние на българските жени.
 • Характеристика на антивирусния ефект на Esberitox N – тройна комбинация от билкови екстракти.
 • Изясняване на механизма на действие на оксоглауцин и MDL-860 върху ентеровирусната репликация (колаборация с Националния Институт по Инфекциозни Болести, Токио, Япония).
 • Характеристика на ефекта на siRNAs върху ентеровирусната репликация.

 

НАГРАДИ:  

 

 • Ас. Аделина Стоянова: Награда на Фондация „Акад. Проф. Стефан Ангелов“ за най-добра публикация за 2015 г. на млад учен в България в областта на микробиологията
 • Акад. Ангел С. Гълъбов: Награден от Българска академия на науките с Почетен Знак „Марин Дринов“ (2015)
 • Акад. Ангел С. Гълъбов: Почетен медал на Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ (2014)
 • Гл. ас. д-р Лора Симеонова: Награда на Фондация „Акад. Проф. Стефан Ангелов“ за най-добра публикация за 2012 г. на млад учен в България в областта на микробиологията
 • Гл. ас. д-р Нели Вилхелмова: Награда на Фондация „Акад. Проф. Стефан Ангелов“ за най-добра публикация за 2011 г. на млад учен в България в областта на микробиологията

 

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:  

 

 • Vilhelmova, N, Simeonova, L., Nikolova, N, . Pavlova, E, Gospodinova, Z., Antov, G., Galabov, A.S,   Nikolova, I. Antiviral, cytotoxic and antioxidant effects of Tanacetum vulgare L. crude extract in vitro, Folia Mеdica, 2020, in press
 • Grozdanov, P., Joffret, M.-L., Stoyanova, A., Polston, P., Achouri, E., Nikolova, I., Delpeyroux, F., Galabov, A.S. Genome analysis of coxsackievirus B1 isolates during the consecutive alternating administration course of triple antiviral combination in newborn mice,  Antiviral Chemistry and Chemotherapy,2020, 28, 2040206620906061
 • Vilhelmova-Ilieva N., Galabov AS, Mileva M. Tannins as Antiviral Agents. In Tannins-Structural Properties, Biological Properties and Current Knowledge. IntechOpen, 2019
 • Nikolova, I., Slavchev, I., Ravutsov, M., (…), Galabov, A.S., Dobrikov, G.M. Anti-enteroviral activity of new MDL-860 analogues: Synthesis, in vitro/in vivo studies and QSAR analysis, 2019, Bioorganic Chemistry.85, 487-497
 • Pavlova, E., Simeonova, L, Serkedjieva, J. Antioxidant activities of Geranium sanguineum L. polyphenolic extract in chemiluminescent model systems. Inorganic Chemistry Communications, 2019, 108, 107518
 • Grozdanov, P., Simeonova, L., Nikolova, I., Galabov, A. S. Detection of oral human papilloma viruses (HPV). Microbiology for a Better Health and Industry (70th Years Jubilee of the Stephan Angeloff Institute of Microbiology, BAS) (H. Najdenski, Ed.), 2017,194-198.
 • Galabov, A. S., Vassileva, V., Karabasheva, V. Inhibitory effect of abitylguanide on adenovirus replication. Drug Res., 2017, 67(10):583-590.
 • Angelova, A. L., Witzens-Harig, M., Galabov, A. S., Rommelaere, J. The oncolytic virotherapy era in cancer management: prospects of applying H-1 parvovirus to treat blood and solid cancers. – Frontiers in Oncology, 2017, https://doi.org/10.3389/fonc.2017.00093.
 • Tchernuk, S., Cenac, N., Comte, M., Frouard, J., Errazuriz-Cerda, E., Galabov, A., Morange, P.-E., Vergnolle, N., Si-Tahar, M., Alessi, M.-C., Riteau, B. Formyl peptide receptor 2 promotes influenza A virus replication and contributes to viral pathogenesis. J. Inf. Dis., 2016, doi: 10.1093/infdis/jiw127.
 • Galabov, A. S., Mileva, M., Simeonova, L., Gegova, G. Combination activity of neuraminidase inhibitor oseltamivir and α-tocopherol in influenza virus A(H3N2) infection  in mice. Antivir. Chem. Chemother., 2016, doi: 10.1177/20402066516656283
 • Pavlova, E, Simeonova, L., Zografov, N. Comparative study on the antioxidant capacities of synthetic influenza inhibitors and ellagic acid in model systems. Biomedicine & Pharmacotherapy, 83, 2016, Elsevier Masson SAS, ISSN:0753-3322, 755-762.
 • Stoyanova, A., Nikolova, I., Pürstinger, G., Dobrikov, G., Dimitrov, V., Philipov, S., Galabov, A. S. Anti-enteroviral triple combination of viral replication inhibitors: activity on Coxsackievirus B1 induced neuroinfection in mice. Antivir. Chem. Chemother., 2016, doi. 10.1177/2040206616671571.
 • Grozdanov, P., Hadzhidekova, S., Dimova, I., Nikolova, I., Toncheva, D., Ganchev, G., Zlatkov, V., Galabov, A. S. Characterization of genomic changes in the cervical pre-cancerous lesions and tumors, induced by different types of human papillomaviruses”.Virus Diseases 27 (3), 2016, 271-276.
 • Remichkova, M., Mukova, L., Nikolaeva-Glomb, L., Nikolova, N., Doumanova, L.,
 • Mantareva, V., Angelov, I., Kussovski, V., Galabov, A. S. Virus inactivation under the photodynamic effect of  phthalocyanine zinc(II) complexes.- Zeitschr. Naturforsch. C, 2016, doi: 10.15.15/znc-2016-0119.
 • Vassileva-Pencheva, R., Galabov,A. S. Effectiveness of the consecutive alternative administration course of a triple antiviral combination in Coxsakievirus B3 infections in mice. Drug Research,2016, doi10.1055/s-0042-112970.
 • Galabov, A. S. Role of viruses in the etiology and pathogenesis. – In: Balkan Endemic Nephropathy / A Comprehensive View (V. Stefanovic et al., Eds), Sofia, Press Product Line, 2016, 105-130.
 • Nesheva, D. V., Karachanak-Yankova, S., Lari, M., Yordanov,Y., Galabov, A., Caramelli, D., Toncheva, D. Мitochondrial DNA suggests a Western Eurasian origin for  Ancient (Proto-) Bulgarians. Human Biology 87(1), 2015, 19-28.
 • Arita, M., Philipov, S., Galabov, A. S. Phosphatidylinositol 4-kinase III beta is the target of oxoglaucine and pachydipol (Ro 09-0179) for their anti-poliovirus activity, and locates at upstream of the target step of brefeldin A in poliovirus replication. Microbiol. Immunol. 59, 2015, 338-347.
 • Gesheva, V., Chausheva, S., Stefanova, N.,  Mihaylova, N.,  Doumanova, L., Idakieva, K., Tchorbanov, A.  Helix pomatia hemocyanin – a novel bio-adjuvant for viral and bacterial antigens. Int. Immunopharmacol. 26(1), 2015, 162-8.
 • Stoyanova, A., Nikolova, I., Galabov, A. S. Effect of consecutive alternative administration (CAA) of a triple anti-enteroviral combination on Coxsackievirus B1 neuroinfection in mice. Antivir. Res. 121, 2015, 138-144.
 • Galabov, A. S., Gesheva, V., Negoita, T. Viruses in Antarctic habitats: occurrence and ecological importance.  Acta Microbiologica Bulgarica 31, 2015, 12-20.
 • Karachanak-Yankova, S., Nesheva D., Galabov, A. S., Toncheva, D. Distribution of East Eurasian Y-chromosome and mitochondrial DNA haplogroups across Eurasia: insights into the genetic ancestry of Bulgarians.  Adv. Anthropol. 5, 2015, 205-266.
 • Bankova, V., Galabov, A. S., Antonova, D., Vilhelmova, N., Di Perri, B. Chemical composition of Propolis Extract ACF® and activity against herpes simplex virus.  Phytomedicine 21, 2014, 1432-1438.
 • Gesheva V., Chausheva, S.,  Mihaylova, N.,  Manoylov, I.,  Doumanova, L., Idakieva, K.,  Tchorbanov, A. Anti-cancer properties of gastropodan hemocyanins in murine model of colon carcinoma. BMC Immunol, 2014, 15-34, DOI: 10.1186/s12865-014-0034-3.
 • Grozdanov, P., Zlatkov, V., Ganchev, G., Karagyozov, I., Toncheva, D., Galabov, A. S. (2014): HPV prevalence and type distribution in women with normal and abnormal Pap smear diagnosis in Bulgaria. J. Med. Virology, 2014, 10.1002/jmv.24020.
 • Mileva, M., Krumova, E., Miteva-Staleva, Zh., Kostadinova, N., Dobreva, A., Galabov, A. S. Chemical compounds, in vitro antioxidant and antifungal activities of some plant essential oils belong to Rosaceae family. C. r. Acad. bulg. Sci. 67, 2014, 1363-1368.
 • Vilhelmova-Ilieva, N., Jacquet, R., Quideau, S., Galabov, A. S. Ellagitannins as synergists of ACV on the replication of ACV-resistant strains of HSV 1 and 2. Antivir. Res. 110, 2014, 104-114.
 • Karachanak, S., Grugni, V., Nesheva, D., Al-Zahery, N., Battaglia, V., Nici, C. Carossa, V., Yordanov, Y., Torroni, A., Galabov, A. S., Toncheva, D., Semino O. Y-chromosome diversity in modern Bulgarians: new clues about their ancestry PLOS ONE 8/3 (March 2013): e56779, 2013.
 • Muratov, E. N., Varlamova, E. V., Artemenko, A. G., Polishchuk, P. G., Nikolaeva-Glomb, L., Galabov, A. S., Kuzmin, V. E. QSAR analysis of poliovirus inhibition by dual combinations of antivirals. Structural Chemistry 24, 2013, 1665-1679.
 • Raynova, Y.,  Doumanova, L., Idakieva, K.  Phenoloxidase activity of helix aspersa maxima (Garden Snail, Gastropod) Hemocyanin. Protein Journal, 32, 8, 2013, 609-618  DOI:10.1007/s10930-013-9523-0.
 • Милка Милева, Йордан Пашов, Димитър Масларов, Ръководство по долекарска помощ. Изд. РИК „Искра-М-И” 2013, ISBN 978-619-7095-03-06
 • Karachanak, S., Carossa, V., Nesheva, D., Olivieri, A., Pala, M., Kashani, B. H., Grugni, V., Battaglia, V., Achilli, A., Yordanov, Y., Galabov, A. S., Semino, O., Tonchev,a D., Torroni, A. Bulgarians vs the other European populations: a mitochondrial DNA perspective. Int. J. Legal Med. 126, 2012, 427-503.
 • Galabov, A. S., Nikolaeva-Glomb, L., Nikolova, I., Vassileva-Pencheva, R. Perspectives for effective chemotherapy of enterovirus infections. – In: New Trends of Microbiology (65th Anniversary of the Stephan Angeloff Institute of Microbiology (H. Najdenski, M. Angelova, S. Stoitsova, eds.). The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, 2012, 47-81.
 • Simeonova, L., Gegova, G., Galabov, A. S. Prophylactic and therapeutic combination effects of rimantadine and oseltamivir against influenza virus A (H3N2) infection in mice. Antiviral Res. 95, 2012, 172-181.
 • Petrov, N., Galabov, A. Conserved regions from Coxsackievirus genome as targets for gene silencing (RNAi).  Science & Technologies, Volume II, 1, Medicine, 2012, 32-36.
 • Vilhelmova, N., Jacquet, R., Quideau , Stoyanova, A., Galabov, A. S. Three-dimentional analysis of combination effect of ellagitannins and acyclovir on herpes simplex virus type 1 and 2. Antiviral Research 89, 2011, 174-181.
 • Nikolova, I., Petkova, R., Galabov, A. S., Chakarov, S., Atanasov, B. Disoxaril mutants of Coxsackievirus B1: phenotypic characteristics and analysis of the target VP1 gene.  Z. Naturforschung. 66c, 2011, 627-636.
 • Grekova, S., Aprahamian, M., Daeffler, L., Leuchs, B., Angelova, A., Giese, T., Galabov, A., Heller, A., Giese, N., Rommelaere, J., Raykov, Z. Interferon-gamma improves the vaccination potential of oncolytic parvovirus H-1PV for the treatment of peritoneal carcinosis in pancreatic cancer. Cancer Biology & Therapy 12/10, 2011, 885-895.
 • Petrov, N. M., Bamford, D. H., Galabov, A. S. Production of dsRNAs for induction of posttranscriptional gene silencing against Coxsackie virus B1 infection. Science & Technologies 1/1, 2011, 255-258.
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur