Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩА МИКРОБИОЛОГИЯ

Ръководител: Проф. д-р Пенка Петрова, дн

Тeл.: +359 2 979 31 79

E-mail: pepipetrova@yahoo.com

 

ЛАБОРАТОРИИ:

КЛЕТЪЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ

Ръководител: Доц. д-р Цветелина Паунова-Кръстева

Тeл.: +359 2 979 31 59

E-mail: pauny@abv.bg

Ултраструктурна организация на патогенни и непатогенни микробни видoве. Цитохимична и имуноцитохимична локализация на ензими и биополимери. Промени на ултраструктурните и цитохимичните характеристики в зависимост от начина на култивиране, вкл. при имобилизация върху различни носители и наноматериали, както и под въздействие на повърхностно активни вещества, биологични сигнали и физикохимични фактори. Антигенни вариации – разнообразие на повърхностните фенотипове при бактериалните клетки. Биофилми – структурно-функционални характеристики, активация и инхибиция на прилепения растеж.

МИКРОБНА ГЕНЕТИКА

Ръководител: Проф. д-р Светла Данова, дн

Тeл.: +359 2 979 31 79

E-mail: stdanova@yahoo.com

Обекти на изследване са млечно-кисели бактерии, стрептомицети, метилотрофни дрожди, аскомицетни и базидиомицетни дрожди и плесени. Основен подход в изследванията е генетичния анализ и регулацията на гени при микроорганизмите. Осъществява се молекулярно-таксономична характеристика на лактобацили, изолирани от български млечни продукти. Характеризира се пробиотичният им потенциал, изследват се молекулните механизми на устойчивост към индустриален стрес. Изолиране и молекулярно-генетичен анализ на вагинални лактобацили. Повишаване на антибиотичната продуктивност и активност на производствени щамове Streptomycetes. Клониране и секвенционен анализ на гени, участващи в биосинтеза на спектиномицин в Streptomyces flavopersicus. Конструиране на щамове дрожди Ogataea polymorpha за експресия на хетероложни гени. Молекулярен, генетичен и биохимичен анализ на дрожди и плесени (Aspergillus, Trametes, Penicillium, Cladosporium и др.), способни ефективно да разграждат токсични ароматни и алифатни съединения. Изолиране на ДНК секвенции за изследване на биодеградационния потенциал на микробни щамове в индустриално замърсени води и почви. Доказана е възможността за биоразграждане на моноароматни и полиароматни вещества като антрацен, нафтален и фенантрен от щамове на Trichosporon cutaneumAspergillus fumigatus, Alternaria maritima.

МИКРОБНА БИОХИМИЯ

Ръководител: Гл. ас. д-р Румяна Енева 

Tel.: +359 2 979 31 47

E-mail: rum_eneva@abv.bg

Ензими, продуцирани от микроорганизми: изолиране, пречистване, свойства и биологична роля. Биологично-активни съединения от микробен и синтетичен произход – антимикробна активност, механизъм на действие. Биосърфактанти – изолиране, пречистване, физико-химични свойства; влияние върху повърхностните свойства на микробната клетка; приложение в биотехнологии, в медицината, фармакологията и опазване на околната среда. Характеристика и изучаване на метаболитните способности на нови мезофилни и психрофилни/психротолерантни бактерии и дрожди, изолирани от екстремни екологични ниши за получаване на ензими, антимикробни вещества и др. Биодеградация на липофилни съединения. Микробна трансформация на стероиди.

ЕКСТРЕМОФИЛНИ МИКРООРГАНИЗМИ

Ръководител: Гл. ас. д-р Иванка Бояджиева

Тeл.: +359 2 979 31 76

E-mail: petrovaim@abv.bg

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur