Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ДЕПАРТАМЕНТ БИОТЕХНОЛОГИЯ

 

 

Ръководител: Проф. д-р Людмила Кабаиванова
Тeл.: +359 2 979 31 67
E-mail: lkabaivanova@yahoo.com  

 

 

ЛАБОРАТОРИИ:

 

МЕТАБОЛОМИКА

Ръководител: Проф. д-р Милен Георгиев
Тел.: +359 898 556 356
E-mail: milengeorgiev@gbg.bg  

 

КЛЕТЪЧНИ БИОСИСТЕМИ

Ръководител: Доц. д-р Васил Георгиев
Тел.: +359 32 642 430

E-mail: vasgeorgiev@gmail.com  

 

БИОРЕМЕДИАЦИЯ И БИОГОРИВА

Ръководител: Проф. д-р Людмила Кабаиванова
Тел.: +359 2 979 31 67
E-mail: lkabaivanova@yahoo.com  

 

ПРОЕКТИ:

 

 • № ДФНИ Б-02/14 АБР: -„Рационална платформа за устойчива продукция на фармацевтично значими молекули от растения и техни in vitro култури“. Ръководител: доц. д-р Милен Иванов Георгиев
 • № 739582 АБР: PlantaSYST Създаване на център по растителна системна биология и биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“Ръководител: доц. д-р Милен Иванов Георгиев
 •  № ДФНИ-Е02/13, АБР: E02-13, „Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан“. Ръководител: доц. д-р Иван Симеонов Симеонов
 • № ДНТС/Германия - 01/8 АБР: -„Рационална платформа за халогениране на стопанско значими фенилетаноидни гликозиди от растителни коренови култури“. Ръководител: доц. д-р Милен Иванов Георгиев
 • № 26/5АБР: КП-06-Н „Продукция на биометан от селскостопански отпадъци с последващо култивиране на микроводорасли в получения биошлам“. Ръководител: доц. д-р Людмила Кабаиванова
 • № Н 27/3 АБР: - ФНИ „Оптимизиране на състава и действието на растителни хидролизати за подобряване почвеното плодородие в условията на устойчиво земеделие“. Ръководител: доц. д-р Адриана Гущерова
 • № КП-06-ПН-37/38 АБР: - „Иновационни конструкции на фотобиореактори на база интегрална концепция за утилизация на СО2 и получаване на метаболити от водораслова биомаса с висока биологична и имуностимулираща активности“. Ръководител: доц. д-р Александър Крумов
 • № 9ИФ-02-17 АБР: -„Иновационни биотехнологични интегрирани системи за устойчиво производство на фито-ингредиенти от защитени растителни видове, базирани на технология с временно разбъркване“Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев
 • № 0301-C01 АБР: BG16RFOP002-1.005 „Иновативна платформа за разработване на активни съставки за козметичната промишленост на основата на де-диференцирани растителни инвитро системи“. Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев
 • № ДН11/11 АБР: -„Биоразнообразие от млечнокисели бактерии в български лечебни растения и използване на биологичния им потенциал“. Ръководител: доц. д-р Дора Бешкова
 • № ДН 11/2 АБР: -„Изолиране, характеристика и изследване на антитуморните свойства на природни биологично активни вещества, продуцирани от бактерии и водорасли“. Ръководител: доц. д-р Людмила Кабаиванова
 • № Н06/01 АБР: ФНИ „Нов, интегриран биотехнологичен подход за получаване, характеристика и приложение на фруктани (инулин и фруктоолизахариди) от топинамбур (Helianthus Tuberosus L.)“. Ръководител: доц. д-р Адриана Гущерова
 • № ДФНП-58/2016 АБР: БАН „Биотехнологична платформа за устойчива продукция на фармацевтично значими метаболити от златен корен“. Ръководител: гл. ас. д-р Андрей Марчев
 • № ДМ 11/3 АБР: ДМ 11/3 „Иновативен биотехнологичен подход за откриване на нови противоракови молекули от златен корен“. Ръководител: гл. ас. д-р Андрей Марчев
 • № КП-06-М 26/5 АБР: ФНИ „Иновативна двустъпална система за получаване на водород и метан с използване на имобилизирано микробно анаеробно съобщество“. Ръководител: гл. ас. д-р Андрей Марчев
 • № ДФНП-60/27.04.2016 АБР: БАН „Метаболитно профилиране и антинеопластичен потенциал на антарктически дрожди“. Ръководител: гл. ас. д-р Снежана Русинова-Видева
 • № ДФНП-62/27.04.2016 АБР: БАН „Получаване на ферментирали млечни продукти с повишена биологична стойност“. Ръководител: гл. ас. д-р Цветанка Тенева-Ангелова 

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur