Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ОБЯВИ И ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2020 г.

ОП-01/2020 г.  ДОСТАВКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ – ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ - БАН“  ОП-2/2020 г.  „Доставка на апаратура, необходима за нуждите на Институт по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научноизследователски проекти  ОП-3/2020 г.  „Доставка на химикали, антитела и конюгати, среди  и добавки, ензими и китове, пластмасови и стъклени лабораторни изделия,  лабораторни пипети и аксесоари и продукти за молекулярна биология необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на 28 научно-изследователски проекти, финансирани от ФНИ,  ННП „Храни и здраве”, ННП „БиоАктивМед” и други” ОП-4/2020 г. „Доставка на химикали, антитела и конюгати, среди  и добавки, ензими и китове, пластмасови и стъклени лабораторни изделия,  лабораторни пипети и аксесоари и продукти за молекулярна биология необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти, финансирани от ФНИ,  ННП „Храни и здраве”, ННП „БиоАктивМед” и други” ОП-5/2020 г.  ДОСТАВКА НА ИМУНОЛОГИЧНИ КИТОВЕ, КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И НАБОРИ ЗА ИЗОЛИРАНЕ НА НУКЛЕИНОВИ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ФЛОУЦИТОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.002-0001 “ФУНДАМЕНТАЛНИ, ТРАНСЛИРАЩИ И КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФЕКЦИИТЕ И ИНФЕКЦИОЗНАТА ИМУНОЛОГИЯ”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ С ПАРТНЬОР ИМИКБ-БАН “ ОП-6/2020 г.  „Доставка на апаратура, необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научноизследователски проекти”   СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С  ПРЕДМЕТ Осигуряване на самолетни билети за превоз ПО въздух на пътници и багаж за нуждите на Център ПО компетентност ,,Чисти технологии за устойчива околна среда -- води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", проект ВG05М2OР001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" https://app.eop.bg/today/90619
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur