Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ОП-4/2020 г.

ОП-4/2020 г. - „Доставка на химикали, антитела и конюгати, среди  и добавки, ензими и китове, пластмасови и стъклени лабораторни изделия,  лабораторни пипети и аксесоари и продукти за молекулярна биология необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти, финансирани от ФНИ,  ННП „Храни и здраве”,ННП „БиоАктивМед” и други.” 1. Решение - 18.05.2020 г. 2. Обявление - 18.05.2020 г. 3. Документация - OP - 19.05.2020 г. 4. Техническа спецификация -19.05.2020 г. 5. Приложение 2 - предложение за изпълнение на поръчката - 19.05.2020 г. 6. Приложение 3 - ценово предложение - 19.05.2020 г. 7. Приложение 4 - проект на договор - 19.05.2020 г. 8. Приложение 5 - опис - 19.05.2020 г. 9. еЕЕДОП - 19.05.2020 г. 10. Протокол №1 от дейността на комисия, назначена със заповед № I -71 от 24.06.2020 г. - 09.07.2020 г. 11. Съобщение за отваряне на цени  - 10.09.2020 г. 12. Протокол 1a  - 9.11.2020 г. 13. Протокол 2  - 9.11.2020 г. 14. Протокол 3  - 9.11.2020 г. 15. Приложение 1 към Протокол 3  - 9.11.2020 г. 16. Протокол 3a  - 9.11.2020 г. 17. Доклад  - 9.11.2020 г. 18. Решение - 9.11.2020 г. 19. Обявление прекратени позиции - 27.11.2020 г. 20. Обявление възложена поръчка - 18.12.2020 г. 21. Договор № 170 - АБЕЛ ДИМЕДИКЪЛ ЕООД - 18.12.2020 г. 22. Договор № 171 - БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД - 18.12.2020 г. 23. Договор № 172 - ФОТ ООД - 18.12.2020 г. 24. Договор № 173 - АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ ООД - 18.12.2020 г. 25. Договор № 174 - АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД - 18.12.2020 г. 26. Договор № 175 - ЕЛТА-90М ООД - 18.12.2020 г. 27. Договор № 176 - ЛАБИМЕКС АД - 18.12.2020 г. 28. Договор № 177 - РИДАКОМ ЕООД - 18.12.2020 г.
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur