Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФЕКЦИОЗНА МИКРОБИОЛОГИЯ

 

 

Ръководител: Проф. Христо М. Найденски, двмн, члeн-кореспондент на БАН

Тел.: +359 2 979 31 61
E-mail: hnajdenski@abv.bg, hnajdenski@gmail.com
SCOPUS 1, SCOPUS 2SCOPUS 3Google SCHOLAR

 

 

          

ЛАБОРАТОРИИ:

 

 

БАКТЕРИАЛНА ВИРУЛЕНТНОСТ, РЕЗИСТЕНТНОСТ И НОВИ АНТИМИКРОБНИ АГЕНТИ

Ръководител: Проф. Христо М. Найденски, двмн, член-кореспондент на БАН
Тел.: +359 2 979 31 61
E-mail:  hnajdenski@abv.bghnajdenski@gmail.com

 

МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ НА МИКОБАКТЕРИИ

Ръководител:  Доц. д-р Виолета Вълчева
Тел.: +359 2 979 31 61
E-mail: violeta_valcheva@mail.bg

 

ЦИТОТОКСИЧНОСТ И СИГНАЛНА ТРАНСДУКЦИЯ

Отговорник ръководител: Доц. д-р Мая M. Захариева
Тел.: +359 2 979 31 35
E-mail: zaharieva26@gmail.com
 

 

ЕКОЛОГИЯ НА ПАТОГЕННИТЕ БАКТЕРИИ

Отговорник ръководител: Гл. ас. д-р Звездимира Цветанова
Тел.: +359 879 499 172
E-mail: tsvetanovazv@dir.bgzvezdimira@yahoo.com
 

 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ:

 

1. Грант: № 80-10-10, 18.03.2020 г., Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Тема: “Патоморфологична оценка на ин витро цитотоксичния ефект на етилацетатен екстракт от надземни части на растението Geum urbanum L. върху човешки гингивални фибробласти”. Ръководител: гл. ас. д-р Лилия Церовска (Медицински Факултет към Медицински Университет – София). Участници: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн; гл. ас. д-р Людмила Димитрова; гл. ас. д-р Мая М Захариева.

Срок за изпълнение: март 2020 г. - март 2021 г.

Цел на проекта е проучването на цитотоксичните ефекти на етилацетатен екстракт от надземни части на растението G. urbanum L. върху клетъчни култури от човешки гингивални фибробласти при ин витро условия. Тя включва патоморфологична характеристика на препарати от клетъчната култура след предварителна оценка на ин витро цитотоксиния ефект на екстракта върху пролиферацията и клоногенността й, както и неговия потенциал за отключване на апоптоза или да стимулира клетката към автофагия съобразно приложените концентрации. Това ще допринесе за определянето на безопасния дозов интервал, който не води до цитотоксичност и ще се установи, дали тези концентрации проявяват антиоксидантен ефект.

 

2. Грант: КП-06-Н31/20, 19.12.2019 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Резистентни към антибиотици бактерии и гени за резистентност към антибиотици в български природни и антропогенно повлияни води”. Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова. Участници: доц. д-р Веселин Късовски; ас. Димитър Димитров; техник, химик Ваня Славева; биолог, микробиолог, задочен докторант Мая Ангеловска.

Общата стойност на проекта е 98 000 лева.

Срок за изпълнение: декември 2019 г. - декември 2022 г.

Целта на проекта е да изследва разпространението на резистентни към антибиотици патогенни бактерии и представители на микрофлората от околната среда, както и на гени за резистентност в български природни и антропогенно повлияни води. Ще се изясни антимикробната резистентност (АМР) на микробиома в избрани водни обекти, като се оцени разпространението на резистенти бактерии (включително Escherichia cоli, колиформи и ентерококи), профила на фенотипна резистентност и генните детерминанти за АМР. Ще се оцени АМР в питейни води и влиянието на пречиствателните процеси и водоснабдителните системи. Ще се проучи АМР на микробни представители от непречистени отпадъчни води и ефекта на пречиствателните процеси върху бактериалните вектори на АМР.

 

3. Грант: КП-06-Н36/17, 17.12.2019 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Биологични активности на български розови масла и подход към валоризация на отпадъците, получени при производството им”. Ръководител: доц. д-р Милка Милева (Лаборатория “Модификатори на биологичния отговор и патогенеза на вирусните инфекции”, ИМикБ – БАН). Участници: гл. ас. д-р Людмила Димитрова; гл. ас. д-р Мая М Захариева; ас. д-р Яна Илиева; доц. д-р Веселин Късовски.

Общата стойност на проекта е 120 000 лева.

Срок за изпълнение: декември 2019 г. - декември 2022 г.

Цел на проекта е да се разработи подход за валоризация на отпадните продукти от водно-парната дестилация на маслодайните български рози Rosa alba L., R. damascena Mill., R. gallica L. и R. scentifolia L. Ще бъде проведен широкопрофилен сравнителен анализ на състава и биологичните активности на етеричните масла и на отпадъчните продукти от тяхното производство. Таргетите на изследването са както етеричните масла и хидрозоли, така и отпадните води, лиофилизати от тях и метанолни извлеци от вече отработените розови цветчета. Предвидено е провеждането на фундаментално изследване в подбрани моделни системи ин витро чрез използване на набор от цитогенетични, микробиологични, вирусологични и биохимични подходи. Газ хроматографски анализ (GC/MC) ще установи фитохимичния профил на продуктите. Стратегическа цел за валоризацията на отпадните продукти от дестилацията е да се докажат техни ценни биологични активности.

 

4. Грант: КП-06-Н36/7, 13.12.2019 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Разпространение и характеристика на хранителни патогени с антибиотична резистентност, изолирани от свине, лагуни, отпадни води и наторявани почви в България”. Ръководител: гл. ас. д-р Людмила Димитрова. Участници: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова; гл. ас. д-р Мая М Захариева; ас. д-р Мила Калева, двм; ас. д-р Яна Илиева; доц. д-р Веселин Късовски; микробиолог Ива Цветкова; биолог, микробиолог и задочен докторант Мая Ангеловска. Консултанти: Prof. Marc Heyndrickx, PhD (Institute for Agricultural, Fisheries and Food Research (ILVO), Белгия); Dr. Geertrui Rasschaert, PhD (ILVO, Белгия); Dr. Els Daeseleire, PhD (ILVO, Белгия); Dr. Lieve Herman, PhD (ILVO, Белгия); Vivi Miriagou, PhD (Институт “Пастьор”, Гърция); Stathis Kotsakis, PhD (Институт “Пастьор”, Гърция).

Общата стойност на проекта е 120 000 лева.

Срок за изпълнение: декември 2019 г. - декември 2022 г.

Цел на проекта е да се определи и охарактеризира разпространението на антимикробната резистентност (АМР) в свиневъдни комплекси на територията на България по отношение на хранителни патогени от родовете Salmonella и Yersinia, както и вида Escherichia coli от свински фецес, лагуни, отпадни води и почви, находящи се в близост до фермите. Резултатите от проучването ще дадат информация за генерирането и трансфера на генетичните детерминанти за AMР. Това ще допринесе за разработване на ефективни мерки за ограничаване и контрол върху прилагането на антибиотици, което е основна точка от плана за действие на Световната Здравна Организация срещу AMР, имащ за цел да забави появата и разпространението на резистентни патогени между животните, човека и околната среда.

 

5. Грант: КП-06-Н37-12, 2019 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Иновационни конструкции на фотобиореактори на база интегрална концепция за утилизация на СО2 и получаване на метаболити от водораслова биомаса с висока биологична и имуностимулираща активности”. Ръководител: доц. д-р инж. химик Александър Крумов (Лаборатория "Биоконверсия и биосинтез на метаболити", ИМикБ – БАН). Участници: гл. ас. д-р Мая М Захариева; ас. д-р Яна Илиева.

Общата стойност на проекта е 120 000 лева.

Срок за изпълнение: декември 2019 г. - декември 2022 г.

Цел на проекта е създаване на "зелени" технологии на основата на иновативни фотобиореактори (ФБР) за култивиране на микроводорасли. Основни се считат процедурите за свеждане до минимум на глобалното затопляне причинено от СО2, отпаден продукт в енергетиката. В тази връзка микроводораслите са особено важни в световен мащаб поради огромния си потенциал за синтеза на продукти с висока добавена стойност, както и способността им да утилизират високи концентрации на СО2 от отпадни газове (димни газове от органични материали, CO2 от горене на природен газ, отпадни газове от ферментация и др.). Въз основа на интегрален оптимален режим в затворени ФБР-и могат да бъдат решени посочените екологични проблеми, както и тези свързани със здравето на хората. Извличането и идентифицирането на биологично активни вещества с антимикробна, биостимулираща и антиоксидантна активности също са цел на проекта.

 

6. Грант: КП-06-ПН-39/7, 09.12.2019 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Получаване на иновативни антимикробни и противотуморни електроовлакнени материали от мукоадхезивни и биосъвместими полимери и хелатиращи агенти от групата на 8-хинолинола”. Ръководител: проф. дн Невенка Манолова (Институт по полимери-БАН). Участник: доц. д-р Надя Маркова

Общата стойност на проекта е 120 000 лв.

Срок за изпълнение: декември 2019 г. – декември 2022 г.

Цел на проекта е да се намерят оригинални подходи за получаване на иновативни електроовлакнени материали с усъвършенстван дизайн и с насочено модифицирани свойства, съдържащи нискомолекулни съединения с хелатираща способност и биологична активност, които са потенциални кандидати за бъдещо приложение в биомедицината за борба с някои причинители на бактериални и гъбни инфекции или на ракови заболявания.

 

7. Грант: КП-06-ПН-31/26, 2019 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Проследяване на геномната еволюция на щамове от популацията на C. glabrata и развитие на лекарствена резистентност и вирулентност по време на инфекция”. Ръководител: доц. Дилнора Гулямова (Лаборатория "Микробна генетика", ИМикБ - БАН). Участник: доц. д-р Надя Маркова.

Общата стойност на проекта е 120 000 лв.

Срок за изпълнение: декември 2019 г. – декември 2022 г.

Цел на проекта е проследяване на геномната еволюция на щамове от популацията на C. glabrata и развитие на лекарствена резистентност и вирулентност по време на инфекция.

 

8. Грант: КП-06-Н39/7, 2019 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Откриване на нови лекарствени кандидати чрез синтетични модификации на природна шикимова киселина“. Ръководител: проф. д-р Владимир Димитров, дхн (ИОХЦФ-БАН). Отговорник за ИМикБ – БАН: гл ас. д-р Виолета Вълчева Русева.

Общата стойност на проекта е 120 000 лв, като за ИМикБ – 36 000 лв.

Срок за изпълнение: декември 2019 г. – декември 2022 г.

Цел на проекта е получаването на нови синтетични производни на шикимовата киселина с очаквана антитуберкулозна и антибактериална активност.

9. Грант: 2.37, 01.10.2019 г., Национален Диагностичен Научноизследователски Ветеринарномедицински Институт "Проф. д-р Г. Павлов” (НДНИВМИ). Тема: “Проучване на патогенни за рибите Flavobacterium spp.”. Ръководител на проекта: доц. д-р Петя Орозова (НДНИВМИ). Участници: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн; гл. ас. д-р Людмила Димитрова.

Срок за изпълнение: октомври 2019 г. – ноември 2022 г.

Цел на проекта е да се направи колекция от клинични изолати на Flavobacterium spp., някои от които са причинители на язви по хрилете на пъстървови видове риби. Предвижда се изолатите да бъдат идентифицирани, охарактеризирани и да се определи антибиотичната чувствителност към широка гама прилагани в клиничната практика антимикробни средства. От значение е и тяхното проучване спрямо факторите на вирулентност, механизмите и ролята на биофилм образуването. Очаква се да бъдат разработени схеми за бърза лабораторна диагностика на F. columnare, F. branchiophilum и F. psychrophilum, както и да се приложат ефективни пробиотици като начин за превенция на флавобактериозата.

 

10. Грант: 19-1500028, 2019 г., Руски “Научен Фонд”, Тема: Разработване на нови ефикасни съединения срещу лекарствено резистентни щамове Mycobacterium tuberculosis, според популационната структура на патогена, координатор Институт Пастьор Санкт-Петербург, Русия с ръководител д-р Анна Вязовая; ръководител за ИМикБ – БАН: гл ас. д-р Виолета Вълчева Русева; съръководител за ИОХЦФ, БАН - доц. д-р Георги Добриков.

Срок за изпълнение: април 2019 г. – декември 2021 г.

Цел на проекта е подбрани активни производни на 2-аминобутанола с висока антимикобактериална активност, да се изследват допълнително срещу разнообразни по генотип и резистентност щамове Mycobacterium tuberculosis, циркулиращи в страна с висока заболеваемост от туберкулоза - Русия.

 

11. Грант: № ДСД-3, 19.02.2019 г., Министерство на образованието и науката, Национална научна програма “Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”. Координатор: Проф. д-р Владислав Попов (Аграрен университет – Пловдив). Отговорник за ИМикБ – БАН като Партньорска организация: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн. Участници: гл. ас. д-р Людмила Димитрова; гл. ас. д-р Мая М Захариева; ас. д-р Яна Илиева; биолог, микробиолог и задочен докторант Мая Ангеловска.

Информация: http://www.nnp-food.au-plovdiv.bg/

Общата стойност на проекта 277 028 лева, като за ИМикБ – 90 000 лева.

Срок за изпълнение: февруари 2019 г. – февруари 2023 г.

Националната научна програма има за цел провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на адаптирани съвременни модели и технологии за производство на здравословни храни, за силна регионална биоикономика и за подобряване качеството на живот на населението на Република България.

12. Грант: № 4000126327/18/NL/SC, 09.01.2019 г., Европейска Космическа Агенция. Тема: “Технологичен модел за микробно разграждане на целулозосъдържащи отпадъци в животоподдържаща система при дългосрочни пилотирани космически мисии”. Ръководител: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн. Участници: гл. ас. д-р Людмила Димитрова; доц. д-р Веселин Късовски.

Общата стойност на проекта е 240 000 лева, като за ИМикБ – 210 000 лева.

Срок за изпълнение: януари 2019 г. – декември 2020 г.

Цел на проекта е разработването на лабораторен модел за анаеробна микробна деградация на органични материали, богати на целулоза (хигиенни кърпи и растителни отпадъци) по отношение на бъдещата употреба в системи за подържане на живота при пилотируеми космически полети (съвместими с Част 1 от проекта MELiSSA).

 

13. Международен консорциум COST Акция CA18127 (European Cooperation for Science and Technology) - „Международен консорциум свързан с изследвания в ядрото на клетката” 2019-2023. Участник от ИМикБ – БАН: гл. ас. д-р Виолета Вълчева.

Информация: https://www.cost.eu/actions/CA18127/#tabs|Name:management-committee

 

14. Международен консорциум FATE (Fight Against Tuberculosis in Central and Eastern Europe), „Международен консорциум, свързан с изследвания върху туберкулозата и други микобактериални заболявания” 2019 – 2023. Участник от ИМикБ – БАН: гл. ас. д-р Виолета Вълчева.

Информация: https://www.fate-consortium.org/partners/university-of-warsaw/

 

15. Грант: КП-06-Н29/11, 18.12.2018 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Фталоцианинови фотосенсибилизатори срещу микробната резистентност”. Ръководител: доц. Ваня Мантарева (ИОХЦФ-БАН). Отговорник за ИМикБ – БАН като Партньорска Организация 1: доц. д-р Веселин Късовски. Участници: гл. ас. д-р Людмила Димитрова; микробиолог Ива Цветкова.

Общата стойност на проекта е 120 000 лева, като за ИМикБ – 30 000 лева.

Срок за изпълнение: декември 2018 г. – декеври 2021 г.

Цел на проекта е да бъдат разработени ново поколение селективни фотоактивни съединения (фотосенсибилизатори) на базата на фталоцианиновата молекула, предназначени за фотодинамична терапия. Предложените фотосенсибилизатори са конюгати с биологично-активни молекулни фрагменти като аминокиселини, захари и стeролни молекули. Разработваните нови структури ще бъдат получени като комплекси с традиционни йони за фталоцианиновата химия метални комплекси на цинк, силиций, паладий и други, както и като мономолекулни комплекси с лантанидни йони. Новите производни ще бъдат изследвани като фототерапевтици при резистентни патогенни микроорганизми.

 

16. Грант: КП-06-М26/5, 01.12.2018 г., Фонд “Научни Изследвания”, Финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти. Тема: “Иновативна двустъпална система за получаване на водород и метан с използване на имобилизирано микробно анаеробно съобщество”. Ръководител: ас. д-р Венелин Хубенов (Лаборатория "Биоремедиация и биогорива", ИМикБ - БАН). Участници: гл. ас. д-р Людмила Димитрова.

Общата стойност на проекта е 19 800 лева.

Срок за изпълнение: декември 2018 г. – декември 2020 г.

Цел на проекта е изследване на основни кинетични параметри на биотехнологичен процес за получаването на енергоносителите метан и водород в иновативна интегрирана система от два лабораторни биореактора като скорост на усвояване на субстрата, натрупване на важни междинни метаболити, време на престой, както в периодичен така и в полу-непрекъснат режим на култивиране, секвенционен анализ на микробното съобщество. Данните, които се очаква да се получат при разработване на проекта имат пряко отношение към екологията и опазването на околната среда, за оползотворяване на органични отпадъци и за включването на възобновяеми източници на енергия за подобряване на енергийния баланс на страната.

 

17. Грант: ДО1-217, 30.11.2018 г., Министерство на образованието и науката, Национална научна програма “Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина” БиоАктивМед. Водеща организация: Българска академия на науките. Отговорник за ИМикБ и ръководител на Работен пакет 3: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн. Участници: гл. ас. д-р Людмила Димитрова (ръководител от ИМикБ по Задача 3.1); гл. ас. д-р Мая М Захариева (ръководител по Задача 3.2); доц. д-р Веселин Късовски; микробиолог Ива Цветкова.

Информация: http://bioactivemed-nrp.com/

Обща стойност за ИМикБ като Партньор 3: 481 250 лева.

Срок за изпълнение: ноември 2018 г. - ноември 2023 г.

Цел на ННП БиоАктивМед е разработване на нови нискотоксични биологично активни средства и системи, съдържащи екстракти от природни източници (с растителни или животински произход) от България за превенция и подпомагане на терапията на някои заболявания, както и за преодоляване на множествената лекарствена резистентност. Департамента по Инфекциозна микробиология има за цел да определи антибактериалната активност на създадените биологично активни средства/системи, съдържащи екстракти от природни източници върху референтни Грам (+) и Грам (-) патогени с колонизиращ потенциал и различна степен на резистентност, причинители на кожни, хранителни и уро-инфекции, съгласно утвърдените международни стандарти. Ще бъде направена фармакодинамична характеристика на активните компоненти: биохимична характеристика, математично моделиране на промените в патогенни бактериални щамове след въздействие с активни антибактериални компоненти, въздействие върху виталността и структурата на бактериите в биофилмите, ин витро токсичност на селектирани компоненти.

18. Грант: Clean&Circle BG05M2OP001-1.002-00, Министерство на образованието и науката, Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Тема: “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”. Координатор: проф. Яна Топалова, дбн (Биологически Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски“). Ръководител и водещ изследовател от ИМикБ – БАН: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн. Участници: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова; гл. ас. д-р Людмила Димитрова; гл. ас. д-р Мая М Захариева; ас. д-р Мила Калева, двм; доц. д-р Веселин Късовски; микробиолог Ива Цветкова.

Информация: http://www.clean-circle.eu/

Общата стойност на проекта е 23 667 925, 86 лева, като за ИМикБ – 1 235 098, 18 лева.

Срок за изпълнение: март 2018 г. - ноември 2023 г.

Цел на проекта е изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци. Департамента по Инфекциозна микробиология разработва нови методи за контрол на микробиологично замърсяване, както и провежда диагностика на пречиствателните процеси.

 

19. Грант: ДН 19/16, 20.12.2017 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Изследване на химичния състав, антивирусната и антибактериалната активност на екстракти от растението Graptopetalum paraguayense E. Walther (Crassulaceae)”. Ръководител: гл. ас. д-р Надежда Маркова (ИОХЦФ-БАН). Участници: гл. ас. д-р Мая М Захариева.

Общата стойност на проекта е 120 000 лева.

Срок за изпълнение: декември 2017 г. – декември 2020 г.

Цел на проекта е да се селектират биологично активни фракции от водните и алкохолни екстракти на растението Graptopetalum paraguayense E. Walther и да се определи техния химичен състав. Допълнително ще бъдат разработени и оптимизирани алгоритми за антибактериални и антивирусни изследвания на общ екстракт, активните фракции и изолираните от тях природни съединения. Ще се създаде и разработи интегриран комплекс от експериментални и теоретични методи за изясняване на структурата на изолираните съединения от активните фракции на екстрактите от G. paraguayense E. Walther. Проектът ще допринесе за обогатяване на знанията за медицинските растения, които представляват интерес за етнофармакологията, класическата и алтернативната медицина.

 

20. Грант: ДН 16/12, от 20.12.2017 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: Генетично разнообразие и популационна структура на щамове Mycobacterium bovis, изолирани от говеда от различни региони на България“. Ръководител: доц. д-р Магдалена Боновска. Участници: гл ас. д-р Виолета Вълчева Русева.

Общата стойност на проекта e 120 000лв.

Срок за изпълнение: януари 2017 г. – януари 2021 г.

Цел на проекта е молекулярно-генетично проучване, относно генетичното разнообразие на циркулиращите в България щамове Mycobacterium bovis. което ще подпомогне развитието на молекулярната епидемиология във ветеринарната медицина.

 

21. Грант: ДН 19/4, 10.12.2017 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Зелени подходи за оползотворяване на зеленото богатство – природни дълбокоевтектични разтворители за извличане на биологичноактивни вещества от природни обекти”. Ръководител: чл.-кор. Вася Банкова, дхн (ИОХЦФ-БАН). Участници: гл. ас. д-р Людмила Димитрова; гл. ас. д-р Мая М Захариева; биолог, микробиолог Ива Цветкова.

Общата стойност на проекта е 119 200 лева, като за ИМикБ – 23 840 лева.

Срок за изпълнение: декември 2017 г. – декември 2020 г.

Цел на проекта е да проучи, създаде и развие практически приложим “зелен” иновативен подход за извличане на биологично активни вещества (БАВ) от български природни суровини – прополис, мурсалски чай (Sideritis scardica) и живовляк (Plantago major) с помощта на екологосъобразни нетоксични природни дълбокоевтектични разтворители (ПДЕР). Ще се получат нови данни за влиянието на ПДЕР върху биологичната активност на разтворените в тях БАВ – антимикробна и антиоксидантна активност, цитотоксичност, генотоксичност и ефект срещу клетъчното стареене. Резултатите ще послужат за въвеждане на съвременни високопроизводителни технологии в производството на хранителни добавки, функционални храни и козметични препарати, както и за опазване на околната среда.

 

22. Грант: ID Н 03/9, 2017 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Профил на γδ Т лимфоцити при нормална бременност и в плацентобиома на БЦЖ ваксинирани бременни жени”. Ръководител: доц. д-р Таня Димова (Институт по биология и имунология на размножаването – БАН). Участници: Доц. д-р Надя Маркова; лаборант Албена Чернева.

Обща стойност на проекта е 120 000 лева.

Срок на изпълнение: 2017 г. – 2020 г.

Цел на проекта е да се придобият нови знания за имунологичната страна на имплантацията с оглед реализиране на успешна бременност при жената. Ще се проучат неконвенционалните гама-делта (γδ) Т клетки по време на бременността и ролята им за плацентобиома, както и ще се проведат изследвания върху плацентарния микробиом.

 

23. Грант: № 09/18, 17.12.2016 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Дизайн на нови мезопорести нанокомпозитни лекарство-доставящи системи за цитостатици и модулатори на множествената лекарствена резистентност”. Ръководител: проф. д-р Маргарита Попова (ИОХЦФ – БАН). Участници: ас. д-р Яна Илиева.

Обща стойност на проекта е 120 000 лева.

Срок на изпълнение: декември 2016 г. – септември 2020 г.

Цел на проекта е получаване на нови мезопорести наноразмерни композити за разработване на лекарство-доставящи системи с насочено доставяне и освобождаване на цитостатици и модулатори на множествената лекарствена резистентност. В резултат на успешното изпълнение на проекта ще бъдат получени нови лекарство-доставящи системи за контролирано и селективно освобождаване на синтетични и природни лекарствени вещества в туморни тъкани. Очаква се те да се характеризират със значително по-ниска токсичност и с възможност за преодоляване на клетъчните механизми на множествената лекарствена резистентност при туморни клетки, което ще доведе до оптимизиране на противотуморната химиотерапия.

 

24. Грант: ДН03/3, 16.12.2016 г., Фонд Научни Изследвания. Тема: “Нови възможности за таргетиране на протеин киназа Б и нуклеарен фактор капа Б при кожен Т-клетъчен лимфом”. Ръководител: гл. ас. д-р Мая М Захариева. Участници: гл. ас. д-р Людмила Димитрова; ас. д-р Яна Илиева; биолог, микробиолог Ива Цветкова.

Общата стойност на проекта е 120 000 лева, като за ИМикБ -

Срок за изпълнение: декември 2016 – април 2021 г.

Цел на проекта е ин витро изследване на нови терапевтични възможности за прицелно инхибиране на сигнални трансдукционни пътища, въвлечени в карциногенезата на кожен Т-клетъчен лимфом (КТКЛ) с фокус върху активността на наноразмерни системи, натоварени със синергични комбинации между антинеопластични и антимикробни агенти, рационално подбрани според техния механизъм на действие. Два от тях, милтефозин и еруфозин, са синтетични производни на алкилфосфохолините с висока антинеопластична активност. Третият компонент e природният продукт куркумин, протеазомен инхибитор на проинфламаторния нуклеарен фактор kappa B (NF-κB) с антиинфламаторен и химиопревантивен ефект. Милтефозин и куркумин притежават ин витро антимикробнa активност срещу бактериалния вид Staphylococcus aureus, свързан с патогенезата на КТКЛ, докато антимикробният потенциал на еруфозин подлежи на проучване в този проект. Влиянието на стафилококовите вирулентни фактори върху сигналните пътища, модифицирани от избраните съединения също е предмет на изследване в проекта.

25. Грант: ДН 07/25, 15.12.2016 г., Фонд Научни Изследвания. Тема: “Комплексен анализ на антитуморните метаболити на неизучени видове от българската флора и сертифицирани чуждоземни хибриди от род Juniperus L. (Cupressaceae) чрез съвременни изследователски технологии”. Ръководител: проф. д-р Александър Ташев (Лесотехническия университет – София). Участници: ас. д-р Яна Илиева.

Обща стойност на проекта е 118 000 лева.

Срок на изпълнение: декември 2016 г. – февруари 2021 г.

Цел на проекта е да се проведе систематично изследване на български видове, в сравнение с чуждоземни хибриди на род Juniperus L. (хвойна), с цел да се открият тези с най-високата антипролиферативна и антиоксидантна активност. Селектирани са видове и хибриди от род Juniperus L. със силно цитотоксично действие върху левкемийна клетъчна линия NB4. Подофилотоксин е идентифициран като активно вещество. Активните екстракти имат потенциал за клинични изследвания в комбинация с други антиракови агенти с цел синергично действие.

26. Грант: ДФНИ-E02/13, 12.12.2014 г., Фонд Научни Изследвания. Тема: „Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан“. Съвместен проект с Лаборатория “Биоремедиация и биогорива”. Ръководител: доц. д-р Иван Симеонов (Лаборатория "Биоремедиация и биогорива", ИМикБ - БАН); Участници: гл. ас. д-р Людмила Димитрова; доц. д-р Веселин Късовски.

Общата стойност на проекта е 300 000 лева.

Срок за изпълнение: декември 2014 г. – август 2020 г.

Цел на проекта е да се осъществи микробна деградация на различни лигноцелулозни субстрати в лабораторни биореактори с получаване на водород и метан. Важно условие е целулозо-разграждащите микроорганизми да не са патогени или при наличието на такива да бъде осъществена икономически изгодна деконтаминация на получения високоефективен биошлам, който да може да се приложи като биотор в селското стопанство.

 

ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ:
 1. Грант: № 80-10-13, 09.04.2019 г., Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.Тема: “Патоморфологична оценка на чревен епител и прилежащи лимфни възли след въздействие с етилацетатен екстракт от растението G. urbanum L.”. Ръководител: гл. ас. д-р Лилия Церовска (Медицински Факултет към Медицински Университет – София).
 2. Грант: №650, 07.12.2018 г., фирма Антибиотик Разград ЕООД. Тема: “Биологична оценка на медицинските изделия”. Ръководител: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн.
 3. Грант: ВИ-1, 29.06.2018 г., Институт по микробиология “Стефан Ангелов”, Програма "Засилване на изследователския капацитет на ИМикБ - разработване на стандарти: микробиологични, имунологични и биотехнологични". Тема: “ISO 10390: 2005-Качество на почвата. Определяне на pH. 1.6.3. Биотехнологии в полза на околната среда, енергията и здравето 1.6.5. Справяне и контрол на вредните и опасни битови и промишлени отпадъци”. Ръководител: ас. д-р Диляна Симеонова (Лабораторен център "Пастьор", ИМикБ).
 4. Грант: ВИ-2, 29.06.2018 г., Институт по микробиология “Стефан Ангелов”, Програма "Засилване на изследователския капацитет на ИМикБ - разработване на стандарти: микробиологични, имунологични и биотехнологични". Тема: “Козметични продукти. Микробиология: БДС EN ISO 21148:2017. Основни инструкции за микробиологично изпитване; БДС EN ISO 11930:2012. Оценяване на антимикробната защита на козметичен продукт; БДС EN ISO 21149: 2017. Изброяване и откриване на аеробни мезофилни бактерии”. Ръководител: доц. д-р Веселин Късовски.
 5. Грант: ВИ-7, 29.06.2018 г., Институт по микробиология “Стефан Ангелов”, Програма "Засилване на изследователския капацитет на ИМикБ - разработване на стандарти: микробиологични, имунологични и биотехнологични". Тема: “Биологично оценяване на медицински устройства. Част 5: Изпитвания за in vitro цитотоксичност (ISO 10993-5:2009)”. Ръководител: гл. ас. д-р Мая Захариева.
 6. Грант: ВИ-03, 05.2018 г., Институт по микробиология “Стефан Ангелов”, Програма "Засилване на изследователския капацитет на ИМикБ - разработване на стандарти: микробиологични, имунологични и биотехнологични". Тема: „Разработване на микробиологичен стандарт за количествено определяне на Escherichia coli и колиформни бактерии в питейни и повърхностни води“. Ръководител: гл.ас. д-р Звездимира Цветанова.
 7. Грант: № 80-10-19, 17.04.2018 г., Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.Тема: “Анализ нa промени в чернодробни клетъчни популации и кожна раздразнителност след въздействие с богати на полифеноли растителни екстракти”. Ръководител: гл. ас. д-р Лилия Церовска (Медицински Факултет към Медицински Университет – София).
 8. Грант: № 76-Д, 2018 г., Медицински Университет - София, Програма за финансиране на научни изследвания. Тема: “Сапонин медиирана цитотоксичност на етопозид в лимфомна клетъчна линия”. Ръководител: доц. д-р Ренета Гевренова (Фармацевтичен факултет към Медицински Университет-София).
 9. Билатерален грант (БАН – Виетнамска Академия на науките и Технологиите, 2017 г.). Тема: „Търсене на нови биологично активни вещества във Виетнамски прополис“. Ръководител: чл.-кор. Вася Банкова, дхн (ИОХЦФ-БАН).
 10. Грант:ДФНП-17-143, 01.08.2017 г., Българска Академия на Науките, Подпомагане на младите учени в БАН – Тема: „Ефект на селектирани фракции от надземна част на Geum urbanum L. върху образуването на биофилм при патогенни щамове стафилококи“. Ръководител: ас. Людмила Димитрова.
 11. Билатерален грант (България-Русия): ДНТС/Русия 01/04, 23.06.2017 г., Фонд Научни Изследвания.Тема: „Разработка на технология за микробна деградация на целулозосъдържащи субстрати за решаване на задачи по жизнеобезпечаване на пилотирани космически полети“. Ръководител от България: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн.
 12. Медицински Университет, 2017 г., София. Тема: “Синтез, структурно охарактеризиране, антимикобактериална активност и токсичност на нови индолови производни. Определяне химичната им стабилност чрез HPLC метод“. Ръководител: доц. д-р Виолина Ангелова (Аграрен Университет – Пловдив). Координатор от ИМикБ: гл ас. д-р Виолета Вълчева Русевал
 13. Грант: ДФНП-127, 05.2016г., Българска Академия на Науките, Подпомагане на младите учени в БАН. Тема: „Нови аналози на (+)-камфор и (R)-2-аминобутанол с потенциал за антитуберкулозна активност“. Научен ръководител: Гл. ас. д-р Виолета Вълчева.
 14. Грант: ДФНП 70, 24.04.2016 г., Българска Академия на Науките, Подпомагане на младите учени в БАН. Тема: „Проучване на екстракти и биологично активни вещества от Geum urbanum като лекарствени кандидати с антимикробна и антинеопластична активност“. Ръководител: Ас. Людмила Димитрова.
 15. Грант: № 32, 1.01.2016 г., Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „проф. д-р Г. Павлов“, гр. София; Тема: „Изследване за наличие на паратуберкулоза при говеда, реагирали положително на PPD туберкулин”.
 16. Грант: № 47/2016, 2016 г., Медицински Университет - София, Програма за финансиране на научни изследвания. Тема: “Оценка на химическата стабилност и биологична активност на антимикробни пептиди тип alfa-defensin 2”. Ръководител: доц. д-р Иванка Пенчева (Фармацевтичен факултет към Медицински Университет-София).
 17. Грант: № 32/2015, 2015 г., Медицински Университет - София, Програма за финансиране на научни изследвания. Тема: “Антибактериална, радикал-свързваща и ацетилхолинестеразна инхибираща активност на използвани в традиционната Суданска медицина растителни видове Solanumcarense и Geigeriaalata”. Ръководител: проф. д-р Георги Момеков (Фармацевтичен факултет към Медицински Университет-София).
 18. Грант: сертификат за дарение, департамент 3.4/V-8151/14038, 11.2014 г., Фондация Александър фон Хумболт, Финансиране на оборудване за бивши стипендианти. Тема: “Изграждане на лаборатория “Ин витро цитотоксичност и сигнална трансдукция” към ИМикБ 2014-2019 г.”. Ръководител: гл. ас. д-р Мая М Захариева.

 

ПОДБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

 

 • Ilieva, Y, Dimitrova, L, Georgieva, A, Vilhelmova-Ilieva, N, Zaharieva, MM, Kokanova-Nedialkova, Z, Dobreva, A, Paraskev, N, Kussovski, V, Najdenski, H, Mileva, M. In Vitro Study of the Biological Potential of Wastewater Obtained after the Distillation of Four Bulgarian Oil-Bearing Roses. Plants, 11, 8, MDPI, 2022, ISSN:2223-7747, DOI:10.3390/plants11081073, 1073. SJR (Scopus):0.765, JCR-IF (Web of Science):4.658
 • Kabaivanova, L., V. Hubenov, L. Dimitrova, I. Simeonov, H. Wang, P. Petrova. Archaeal and Bacterial Content in a Two-Stage Anaerobic System for Efficient Energy Production from Agricultural Wastes. Molecules, 27, 5, MDPI, 2022, ISSN:1420-3049, DOI:10.3390/molecules27051512, 1512-1512. SJR (Scopus):0.705, JCR-IF (Web of Science):4.927
 • Zaharieva MM, Dimitrova LL, Philipov S, Nikolova I, Vilhelmova N, Grozdanov P, Nikolova N, Popova M, Bankova V, Konstantinov SM, Zheleva-Dimitrova D, Najdenski H. In Vitro Antineoplastic and Antiviral Activity and In Vivo Toxicity of Geum urbanum L. Extracts. Molecules, 27, 1, MDPI, 2022, ISSN:1420-3049, DOI:10.3390/molecules27010245, 245. SJR (Scopus):0.705, JCR-IF (Web of Science):4.927
 • Zaharieva, MM, Kaleva, M, Kroumov, A, Slavkova, M, Benbassat, N, Ypncheva, K, Najdenski, H. Advantageous Combinations of Nanoencapsulated Oregano Oil with Selected Antibiotics for Skin Treatment. Pharmaceutics, 14, 12, MDPI, 2022, ISSN:1999-4923, DOI:https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14122773, 2773. JCR-IF (Web of Science):6.525
 • Zaharieva, MM, Zheleva-Dimitrova, D, Rusinova-Videva, S, Ilieva, Y, Brachkova, A, Balabanova, V, Gevrenova, R, Kim, TC, Kaleva, M, Georgieva, M, Mileva, M, Yoncheva, K, Benbassat, N, Najdenski, H, Kroumov, AD. Antimicrobial and Antioxidant Potential of Scenedesmus obliquus Microalgae in the Context of Integral Biorefinery Concept. Molecules, 27, 2, MDPI, 2022, ISSN:14203049, DOI:https://doi.org/10.3390/molecules27020519, 519. JCR-IF (Web of Science):4.927
 • Alov, P, Al Sharif, M, Najdenski, H, Pencheva, T, Tsakovska, I, Zaharieva, M, Pajeva, I. New Potential Pharmacological Targets of Plant-Derived Hydroxyanthraquinones from Rubia spp.. Molecules, 27, 10, MDPI, 2022, ISSN:14203049, SJR (Scopus):0.71, JCR-IF (Web of Science):4.927
 • Angelova, V. T.,, Pencheva, T.,, Vassilev, N.,, K-Yovkova, E., Mihaylova, R., Petrov, B.,, Valcheva, V.,. Sulfonyl Hydrazones and 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-Based Hydrazone Derivatives. Antibiotics, 11, 5, MDPI, 2022, ISSN:2079-6382, DOI:https://doi.org/10.3390/antibiotics11050562, 562-583. SJR (Scopus):0.785, JCR-IF (Web of Science):5.222
 • Gugleva, V, Michailova, V, Mihaylova, R, Momekov, G, Zaharieva, MM, Najdenski, H, Petrov, P, Rangelov, S, Forys, A, Trzebicka, B, Momekova, D. Formulation and Evaluation of Hybrid Niosomal In Situ Gel for Intravesical Co-Delivery of Curcumin and Gentamicin Sulfate. Pharmaceutics, 14, 4, MDPI, 2022, ISSN:1999-4923, DOI:https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14040747, 747. JCR-IF (Web of Science):6.525
 • Guimarães, T, Moniz, T, Nunes, C, Zaharieva, MM, Kaleva, M, Yoncheva, K, Najdenski, H, Lima, S. A. C., Reis, S. Polymeric microneedles for transdermal delivery of rivastigmine: Design and application in skin mimetic model. Pharmaceutics, 14, 752, MDPI, 2022, ISSN:1999-4923, DOI:https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14040752, JCR-IF (Web of Science):6.525
 • Kulu, I., Mantareva, V., Kussovski, V., Angelov, I., Durmuş, M.. Effects of metal ion in cationic Pd(II) and Ni(II) phthalocyanines on physicochemical and photodynamic inactivation properties. Journal of Molecular Structure, 1247, 131288, 2022, DOI:10.1016/j.molstruc.2021.131288, JCR-IF (Web of Science):3.196
 • Kyuchyuk S, Paneva D, Karashanova D, Markova N, Georgieva A, Toshkova R, Manolova N, Rashkov I. Core‐Sheath‐Like Poly (Ethylene Oxide)/Beeswax Composite Fibers Prepared by Single‐Spinneret Electrospinning. Antibacterial, Antifungal, and Antitumor Activities. Macromolecular Bioscience, 22, 6, Wiley-VCH Verlag, 2022, ISSN:16165187, 2200015. JCR-IF (Web of Science):4.979
 • Mantareva, V., Kussovski, V., Orozova, P., Dimitrova, L., Kulu, I., Angelov, I., Durmus, M., Najdenski, H.. Photodynamic Inactivation of Antibiotic-Resistant and Sensitive Aeromonas hydrophila with Peripheral Pd(II)- vs. Zn(II)-Phthalocyanines. Biomedicines, 10, 2, 2022, DOI:https://doi.org/10.3390/biomedicines10020384, JCR-IF (Web of Science):6.081
 • Mokrousov, Igor, Slavchev, Ivaylo, Solovieva, Natalya, Dogonadze , Marine, Vyazovaya, Anna, Valcheva, Violeta, Masharsky, Aleksey, Belopolskaya, Olesya, Dimitrov, Simeon, Zhuravlev, Viacheslav, Portugal, Isabel, Perdigão,João, Dobrikov, Georgi. Molecular Insight into Mycobacterium tuberculosis Resistance to Nitrofuranyl Amides Gained through Metagenomics-like Analysis of Spontaneous Mutants.. Pharmaceuticals, 15, 9, MDPI, 2022, ISSN:1424-8247, DOI:10.3390/ph15091136, 1136-1152. SJR (Scopus):0.851, JCR-IF (Web of Science):5.215  
 • Ralitsa Chimshirova, Milena Popova, Amina Chakir, Violeta Valcheva, Simeon Dimitrov, Boryana Trusheva, Abderrahmane Romane, Vassya Bankova. Antimicrobial triterpenoids and ingol diterpenes from propolis of semi-arid region of Morocco.. Molecules, 27, 7, MDPI, 2022, ISSN:1420-3049, DOI:10.3390/molecules27072206, 2206-2222. SJR (Scopus):0.705, JCR-IF (Web of Science):4.927
 • Trochopoulos, A.G.X., Ilieva, Y., Kroumov, A.D., Dimitrova, L.L., Pencheva-El Tibi, I., Philipov, S., Berger, M.R., Najdenski, H.M., Yoncheva, K., Konstantinov, S.M., Zaharieva, M.M.. Micellar Curcumin Substantially Increases the Antineoplastic Activity of the Alkylphosphocholine Erufosine against TWIST1 Positive Cutaneous T Cell Lymphoma Cell Lines. Pharmaceutics, 14, 12, MDPI, 2022, ISSN:1999-4923, DOI:10.3390/pharmaceutics14122688, 2688. SJR (Scopus):0.92, JCR-IF (Web of Science):6.525
 • Yakub G, Manolova N, Rashkov I, Markova N, Toshkova R, Georgieva A, Mincheva R, Toncheva A, Raquez JM, Dubois P. Pegylated Curcumin Derivative: Water-Soluble Conjugates with Antitumor and Antibacterial Activity. ACS Omega, 7, 41, American Chemical Society, 2022, ISSN:2470-1343, DOI:https://doi.org/10.1021/acsomega.2c04173, 36403-36414. SJR (Scopus):0.71
 • Dimitrova, L., Kaleva, M., Zaharieva, MM, Stoykova, C., Tsvetkova, I., Angelovska, M., Ilieva, Y., Kussovski, V., Naydenska, S., Najdenski, H.. Prevalence of Antibiotic-Resistant Escherichia coli Isolated from Swine Faeces and Lagoons in Bulgaria. Antibiotics, 10(8), 940, PubMed PMID, 2021, ISSN:20796382, DOI:https://doi.org/10.3390/antibiotics10080940, 1-15. JCR-IF (Web of Science):5.222
 • Georgieva, A, Ilieva, Y, Kokanova-Nedialkova, Z, Zaharieva Margaritova, M, Nedialkov, P, Dobreva, A, Kroumov, A, Najdenski, H, Mileva, M. Redox-Modulating Capacity and Antineoplastic Activity of Wastewater Obtained from the Distillation of the Essential Oils of Four Bulgarian Oil-Bearing Roses. Antioxidants, 10, 10, MDPI, 2021, ISSN:20763921, DOI:https://doi.org/10.3390/antiox10101615, 1615. JCR-IF (Web of Science):7.675
 • Ilieva, YE, Dimitrova, LL, Zaharieva, MM, Kaleva, M, Alov, P, Tsakovska, I, Pencheva, T, Pencheva-El Tibi, I, Najdenski, H, Pajeva, I. Cytotoxicity and Microbicidal Activity of Commonly Used Organic Solvents A Comparative Study and Application to a Standardized Extract from Vaccinium macrocarpon. Toxics, 9, 5, MDPI, 2021, ISSN:2305-6304, DOI:10.3390/toxics9050092, 92-108. SJR (Scopus):0.786, JCR-IF (Web of Science):4.472
 • Mileva, M, Ilieva, Y, Jovtchev, G, Gateva, S, Zaharieva, MM, Georgieva, A, Dimitrova, L, Dobreva, A, Angelova, Ts, Vilhelmova-Ilieva, N, Valcheva, V, Najdenski, H. Rose flowers—A Delicate Perfume or a Natural Healer?. Biomolecules, 11, 1, MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, ISSN:2218-273X, DOI:https://doi.org/10.3390/biom11010127, 127-159. SJR (Scopus):1.614, JCR-IF (Web of Science):4.694
 • Ignatova M., Manolova N., Rashkov I, Markova N, Kukeva R, Stoyanova R, Georgieva A., Toshkova R.. 8-Hydroxyquinoline-5-Sulfonic Acid-Containing Poly (Vinyl Alcohol)/Chitosan Electrospun Materials and Their Cu2+ and Fe3+ Complexes: Preparation, Antibacterial, Antifungal and …. Polymers, 13, 16, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, ISSN:2073-4360, DOI:https://doi.org/10.3390/polym13162690, 2690-2690. JCR-IF (Web of Science):4.329
 • Spasova M., Manolova N., Rashkov I., Tsekova P., Georgieva A., Toshkova R., Markova N. Cellulose Acetate-Based Electrospun Materials with a Variety of Biological Potentials: Antibacterial, Antifungal and Anticancer. Polymers, 13, 10, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, ISSN:2073-4360, DOI:https://doi.org/10.3390/polym13101631, 1631-1631. JCR-IF (Web of Science):4.329
 • Yoncheva K, Benbassat N, Zaharieva MM, Dimitrova LL, Kroumov A, Spassova I, Kovacheva D, Najdenski H. Improvement of the Antimicrobial Activity of Oregano Oil by Encapsulation in Chitosan-Alginate Nanoparticles. Molecules, 26, 22, MDPI, 2021, ISSN:1420-3049, DOI:10.3390/molecules26227017, 7017. JCR-IF (Web of Science):4.412
 • Diukendjieva, A, Zaharieva, MM, Mori, M, Alov, P, Tsakovska, I, Pencheva, T, Najdenski, H, Kren, V, Felici, C, Bufalieri, F, Di Marcotullio, L, Botta, B, Botta, M, Pajeva, I. Dual SMO/BRAF Inhibition by Flavonolignans from Silybum marianum. Antioxidants, 9, 5, MDPI, 2020, ISSN:2076-3921, DOI:10.3390/antiox9050384, 1-13. SJR (Scopus):1.1, JCR-IF (Web of Science):6.313
 • Markova N. Dysbiotic microbiota in autistic children and their mothers: persistence of fungal and bacterial wall-deficient L-form variants in blood. Nature Publishing Group, 9, 13401, Springer, 2019, ISSN:2045-2322, DOI:doi:10.1038/s41598-019-49768-9, 1-10. SJR (Scopus):1.341, JCR-IF (Web of Science):4.122
 • Gevrenova, R, Zaharieva, MM, Kroumov, AD, Voutquenne-Nazabadioko, L, Zheleva-Dimitrova, D, Balabanova, V, Najdenski, H, Konstantinov, S. Gypsophila saponins enhance the cytotoxicity of etoposide in HD-MY-Z lymphoma cells. Food and Chemical Toxicology, 133, Elsevier, 2019, ISSN:0278-6915, DOI:10.1016/j.fct.2019.110777, 110777. SJR (Scopus):0.9, JCR-IF (Web of Science):4.679
 • Ignatova M, Manolova N, Rashkov I, Markova N. Antibacterial and antioxidant electrospun materials from poly (3-hydroxybutyrate) and polyvinylpyrrolidone containing caffeic acid phenethyl ester–“in” and “on” strategies for enhanced solubility. International journal of pharmaceutics, 545, 1, Elsevier, 2018, ISSN:0378-5173, 342-256. SJR (Scopus):1.08, JCR-IF (Web of Science):3.862
 • Mokrousov I., Chernyaeva E., Vyazovaya A., Skiba Y., Solovieva N., Valcheva V., Levina K., Malakhova N., Jiao WW., Gomes LL., Suffys PN., Kütt M., Aitkhozhina N., Shen AD., Narvskaya O., Zhuravlev V.. A rapid assay for detection of the epidemiologically important Central Asian/Russian strain of theMycobacterium tuberculosis Beijing genotype.. J Clin Microbiol., 56, 2, ASM, 2018, ISSN:1098-660X, DOI:10.1128/JCM.01551-17, JCR-IF (Web of Science):4.959

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur